Ogłoszenia/Przetargi


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na najem pomieszczeń  z przeznaczeniem na prowadzenie   sklepiku i bufetu szkolnego w XV liceum Ogólnokształcącym w Krakowie

XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, al. Dygasińskiego 15
Na podstawie :

 1.  Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z póź. zm. )
 2. Uchwały nr XXV/571/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych
 3. Przepisów Ustawy Kodeksu Cywilnego

                
zaprasza do złożenia oferty cenowej w formie pisemnej, w języku polskim, na  wynajem lokalu  do prowadzenia sklepiku oraz bufetu  szkolnego  położonej w budynku XV Liceum Ogólnokształcąco w Krakowie, al. Dygasińskiego 15.o pow.:
kuchnia – 31,10 m2
jadalnia – 40,30 m2
zaplecze – 4,63 m2
co stanowi łącznie  76,03 m2

 1. Przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem sklepiku i bufetu szkolnego dla całej społeczności XV LO.

 

 1. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną,  centralne ogrzewanie.
 1. Przedmiotem zaproszenia do złożenia oferty cenowej  jest cena netto czynszu za najem o łącznej powierzchni użytkowej lokalu.

 

 1. Po wynajęciu od szkoły w/w pomieszczeń oferent zobowiązany będzie do prowadzenia sklepiku i bufetu szkolnego na następujących zasadach:
 2.  godziny otwarcia sklepiku od 7:30 do 16:00 z wyłączeniem dni wolnych od nauki
 3.  prowadzenie działalności zgodnie z przepisami bhp, ppoż., Sanepidu,
 4. wyposażenie sklepiku w niezbędny sprzęt i meble,
 5. utrzymanie czystości i porządku na terenie sklepiku oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
 6. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności  i żywienia ( Dz. U. z 2020 poz. 2021, r. poz. 1493), oraz wytycznych ujętych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 26 lipca 2016 w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1154)
 7. konsultowanie z Dyrektorem Szkoły oferowanego asortymentu. Asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów, powinien on obejmować „zdrową żywność”.
 8. W asortymencie sklepiku mogą znaleźć się artykuły szkolne np. zeszyty, długopisy, ołówki, gumki, itp. Nie mogą natomiast znajdować się takie produkty jak: chipsy i napoje gazowane.
 9. zakaz sprzedawania artykułów tytoniowych, alkoholowych, pirotechnicznych, łatwopalnych itp.
 10.  Oferent zobowiązany jest dostarczyć jako załącznik  do oferty następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej na prowadzenie sklepiku oraz bufetu  szkolnego  położonego w budynku XV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, al. Dygasińskiego 15:
 11. Oświadczenie o niekaralności
 12. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnej z profilem działalności objętej niniejszym postępowaniem lub oświadczenie, iż rozpocznie prowadzenie takiej działalności z chwilą podpisania umowy
 13. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami ZUS I Urzędu Skarbowego

Dokumenty, o których mowa w p-t 6 a-c mogą być przedstawione w formie oryginału  albo poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii. Brak któregokolwiek z wymienionych wyżej  dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.03.2022r. .o godz. 10.00 w siedzibie XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, al. Dygasińskiego 15, pok 22a
 2. Oferty w formie pisemnej w zamkniętych kopertach  z napisem „Odpowiedz na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wynajem lokalu do prowadzenia sklepiku i bufetu szkolnego s w budynku XV liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, 30-820,  Al. Dygasińskiego 15” należy składać w terminie 30.04.2022 do godz. 14.00  w sekretariacie Zamawiającego, pok. 37
 3. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Nie dopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.
 4. Umowa zostanie zawarta na czas określony – wzór umowy można pobrać z sekretariatu szkoły lub na pisemny wniosek złożony np. na mail pracownika szkoły: m.romaniewska@xvlo.pl  otrzymać drogą elektroniczną. Umowa zostanie wysyłana na adres mail,  z którego  otrzymano wniosek o udostępnienie umowy na najem pomieszczeń w celu prowadzenia sklepiku i bufetu szkolnego w  XV LO.
 5. Wygrywa oferent z najwyższą ceną najmu za 76,03 m² powierzchni lokalu.
 6. Zamawiający informuje, że przed złożeniem oferty, w celu przedstawienia  jak najlepszej propozycji cenowej  należy dokonać wizji lokalnej przedmiotu objętego niniejszym zaproszeniem do złożenia oferty cenowej.

 

 1.  Szczegółowych informacji w sprawie zaproszenia do złożenia oferty cenowej  udziela Magdalena Romaniewska – kierownik gospodarczy XV LO, tel. 12-658-17-15, pon-czwartek, godz. 9.00-14.00
 2. Załącznik do oferty >> pobierz >>

 

 

Kraków,7.03.2022
Podpis Dyrektora XV LO
Maria Suwaj-Proszak