Praca


DYREKTOR
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
w KRAKOWIE, AL. DYGASIŃSKIEGO 15
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SPECJALISTY DS. PŁAC


1. Wymagania:
a) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1282r. ze zmianami ),
b) wykształcenie średnie lub wyższe,
c) staż pracy:
wykształcenie średnie - 5 lat stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 3 lata;
wykształcenie wyższe - 4 lata stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 2 lata.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej,
2) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń z ZUS
(DRA), IWA i US,
3) naliczanie wynagrodzeń wynikających z umów o pracę, zasiłków z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa, składek na ubezpieczenie społeczne,
zdrowotne i fundusz pracy, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
dokonywanie potrąceń indywidualnych z wynagrodzenia za pisemną zgodą
pracowników oraz rozliczanie godzin ponadwymiarowych,
4) sporządzanie list płac dla świadczeń z ZFŚS, umów cywilnoprawnych z osobami
fizycznymi (zlecenia, o dzieło),
5) dokonywanie przelewów wynagrodzeń w systemie bankowości elektronicznej,
6) sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw płacowych,
7) terminowe i systematyczne zgłaszanie do ZUS wszelkich zmian związanych
z zatrudnieniem oraz rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS,
8) sporządzanie deklaracji podatkowej PIT dla pracowników i pracodawcy zgodnie
z przepisami i wysyłanie ich drogą elektroniczną,
9) wystawianie zaświadczeń Rp-7 i zaświadczeń bieżących,
11) prowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich na PUE ZUS,
12) drukowanie deklaracji rocznych RMUA dla pracowników,
13) sporządzanie miesięcznych deklaracji PFRON, prowadzenie spraw ZFŚS, BHP,
14) wprowadzanie danych na BIP szkoły,
15).współpraca z Inspektorem Ochrony Danych osobowych,
16) prowadzenie innych spraw zleconych przez Dyrektora XV LO i Głównego Księgowego.

4. Warunki płacy i pracy:
a) wymiar etatu - 8/8,
b) wynagrodzenie - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 15.08.2018r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Dz. U. z 2021r., poz. 1960
oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników Samorządowych
w XV LO w Krakowie,
c) zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
d) miejsce pracy: XV Liceum Ogólnokształcące, al. Dygasińskiego 15, 30 - 820 Kraków,
e) rozpoczęcie pracy: styczeń 2022r.

5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) kwestionariusz osobowy ( CV ),
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia,
kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
d) oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w zaklejonej kopercie na adres:
Sekretariat XV Liceum Ogólnokształcącego,
30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 15 w godzinach: od 1000 do 1500
z dopiskiem "NABÓR - Specjalista ds. płac" .
w terminie do dnia r.
Złożonych dokumentów nie zwracamy.
Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej XV LO oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.