znak sprawy: XVLO/3/2                                                                                                                                                                                                     Kraków, dn. 10.11.2022

Zamawiający

Gmina Miejska Kraków, pl. Wszystkich świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP: 676-101-37-17 reprezentowana przez: Dyrektora XV Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, 30-820 Kraków, Al. Dygasińskiego 15,

uprzejmie informuje o wyniku postępowania


prowadzonego w trybie regulaminu XV LO udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł ( z wyłączeniem Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ) pn:

„Dostawę zestawów komputerowych do pracowni informatycznej w XV Liceum Ogólnokształcącym, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków ”

Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu : 1 oferta
Uzasadnienie:
W wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na „Dostawę zestawów komputerowego do pracowni informatycznej w XV Liceum Ogólnokształcącym, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków ” ofertę złożył 1 Dostawca:

1. INFORES – Jakub Błotnicki ul. Słowackiego 16, , 35-060 Rzeszów. Pasaż Rzeszów

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ W POSTĘPOWANIU WYBRANO NASTĘPUJĄCĄ OFERTĘ:

Oferta nr 1:
INFORES – Jakub Błotnicki ul. Słowackiego 16, , 35-060 Rzeszów, Pasaż Rzeszów

Uzasadnienie wyboru:
Oferta firmy INFORES – Jakub Błotnicki ul. Słowackiego 16, , 35-060 Rzeszów, złożona została poprawnie (niepodlegająca odrzuceniu), zgodnie ze specyfikacją zaproszenia do złożenia oferty cenowej z dnia 25.10.2022. Oferta firmy INFORES – Jakub Błotnicki była jedyną ofertą złożoną na prowadzone postępowanie pod nr sprawy XVLO/3/2022/RZP. Wartość zamówienia wynosi: 29750,00 zł z zastosowaniem 0 stawki Vat
Jest to oferta najkorzystniejsza, która uzyskała 100 pkt. w kryterium oceny – najniższa cena - 100% znaczenia.
Kraków, dn. 27.10.2022

Wyjaśnienie do specyfikacji

Zamawiający informuje, że przy określaniu ceny dla jednego zestawu komputerowego podanego w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej z dnia 25.10.2022,
postępowanie prowadzone pod nr sprawy: XVLO/3/2022/RZP w pozycji Jednostka centralna – podstawowe konfiguracja należy przyjąć wartości nie mniejsze niż:

Typ procesora: Intel Core i5 (6 rdzeni)
Karta graficzna: GeForce GTX 1650
Ilość pamięci RAM: 8GB
Dysk twardy: Typ dysku SSD
Pojemność dysku: 500 GB
Napęd optyczny: brak
Zasilacz: 550W
System operacyjny: Windows 10
Załącznik nr 2 do Regulaminu XVLO
udzielania zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000  zł netto

 

 

Kraków, dnia 25.10.2022

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CEOWEJ NA DOSTAWĘ* / USŁUGĘ *

 

 • ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Kraków, pl. Wszystkich świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP: 676-101-37-17 reprezentowana przez:
Dyrektora XV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, 30-820 Kraków, Al. Dygasińskiego 15,
Kontakt: tel/fax: (12) 658-17-15, (12) 657-64-53, e-mail: sekretariat@xvlo.pl, strona internetowa: www.xvlo.pl, REGON: 356734278, NIP: 679-20-26-394
osoba upoważniona do kontaktu: Magdala Romaniewska e-mail m.romaniewska@xvlo.pl
tel. 12-658-17-15 wew. 26
Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek –czwartek w godzinach od 10:00 do 14:00
Uprzejmie zapraszam Państwa  do złożenia oferty cenowej na:

Dostawę zestawów komputerowych do  pracowni informatycznej w XV Liceum Ogólnokształcącym, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków

 

 

 • TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 • Postępowanie prowadzone jest w drodze zapytania ofertowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.)- DZ.U. z 2019 r., poz. 1145 oraz zgodnie z regulaminem XV LO o udzielaniu zamówień poniżej wartości 130 000 zł ( z wyłączeniem Ustawy Pzp)
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, powiadamiając o tym Dostawców wraz z przekazaniem uzasadnienia unieważnienia. Unieważnienie postępowania może nastąpić  m.in. z powodu:

1).  błędów w specyfikacji zamówienia, mających istotny wpływa na wartość przedmiotu zamówienia
2) przekroczenia przez Zamawiającego kwoty brutto jaką zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia,
3) zaistnienia okoliczności wykazujących  że poniesiony wydatek nie spełniałby kryterium celowości i oszczędności, przy zachowaniu  zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości w przedmiocie zamówienia.
 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zestaw Komputerowy w skład którego wchodzą następujące elementy o parametrach nie mniejszych niż:

  • Jednostka centralna- podstawowa konfiguracja:

 

Typ procesora: Intel Core i5 (6 rdzeni)
Karta graficzna:  GeForce  GTX 1660/GTX 1650
Ilość pamięci RAM:   16GB/8GB
Dysk twardy: Typ dysku SSD
Pojemność dysku:  500 GB
Napęd optyczny:    Blu-ray/brak
Zasilacz: 550W/650W
System operacyjny:        Windows 10 / Windows 11

  • Monitor  - OPIS:

Ekran    24 cale / 60 cm / 16:9, IPS LED
Obraz: 
Rozdzielczość
1920 x 1080
Kontrast statyczny / dynamiczny
1000 :1 /
Jasność ekranu
250 cd/m2
Czas reakcji matrycy: 5 ms
Kąt widzenia w pionie / w poziomie        178 stopni / 178 stopni
Liczba wyświetlanych kolorów  16,7 mln
Częstotliwość odświeżania obrazu 75 Hz              
Złącza  HDMI x 1, VGA x 1,
Dodatkowo: przedłużacz HDMI 2,1 lub 2,0, długość od 2m do 3 m /żeński-męski/

 

  • Klawiatura - OPIS:

Logitech K120, Producent: Logitech
Gwarancja: 2 lata w serwisie sprzedawcy
Łączność: przewodowa
Przeznaczenie: do biura
Typ klawiatury: tradycyjna
Typ klawiszy: membranowe
Klawisze numeryczne: tak
Interfejs: USB
Kolor: czarny

  • Mysz – OPIS:

 Logitech B100 OEM
Typ urządzenia: mysz uniwersalna
Sensor optyczny
Łączność         przewodowa
Maksymalna rozdzielczość pracy      800 dpi
Profil   uniwersalny
Liczba przycisków       3 szt.
Rolka przewijania      1 szt.
Interfejs          USB
Długość przewodu     1.8 m
Zasilanie         z urządzenia
Kolor   czarny

B. DODATKOWE WYMAGANIA:
1. dokumenty jakich  wymaga Zamawiający:

 • Formularz ofertowy - strona tytułowa oferty stanowiąca załącznik nr1 do niniejszego zaproszenia
  • Sprzedawca zaproszony do złożenia oferty w swojej ofercie wskazuje dane teleadresowe (adres, telefon, fax, e-mail, dni i godziny urzędowania, NIP, REGON, numer rachunku bankowego) oraz osobę upoważnioną do kontaktu w sprawie zamówienia.
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zaproszeniu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia

2. zamówienie realizowane będzie na podstawie:

 • umowy – stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia
 • Wykonawca zaproszony do złożenia oferty w swojej ofercie wskazuje dane teleadresowe (adres, telefon, fax, e-mail, dni i godziny urzędowania, NIP, REGON, numer rachunku bankowego) oraz osobę upoważnioną do kontaktu w sprawie zamówienia.

C. pozostałe wymagania
W składanej ofercie w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie Wykonawca zobowiązany jest wskazać:

 • czy jest płatnikiem podatku VAT,
 • imiennie osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy w tym do podpisania i złożenia ważnej oferty w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie.
 • Okres gwarancji – 24 miesiące
 • Ofertę należy przygotować w języku polskim
 • TERMIN REALIZACJI:

Świadczenie:

 • jednorazowe,
 • Termin rozpoczęcia realizacji umowy:  od dnia jej podpisania ( przewidywany termin podpisania umowy: do 14.11.2022
 • Termin zakończenia umowy rozumiany jako wykonanie przedmiotu umowy: do dnia 5..12.2022r.
 • Odbiór Przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 4 roboczych dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.
 • Zamawiający zastrzega sobie, że odbiór przedmiotu zamówienia polegać będzie na sprawdzeniu parametrów dwóch losowo wybranych zestawów komputerowych zgodnie z zawartą  specyfikacją w niniejszym zaproszeniu.
 • MIEJSCE DOSTAWY  / ŚWIADCZENIA USŁUGI*
 • sala lekcyjna nr 19 w budynku XV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie przy al. Dygasińskiego 15
 • Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy -  TAK
 • Cena złożonej oferty musi uwzględniać koszty dostawy  do  XVLO. Uwaga: system operacyjny zawarty w specyfikacji  ma zostać zainstalowany.

Uwaga: Dostawę towaru  Zamawiający uznaje za ZREALIZOWANĄ, jeżeli we skazanej  sali lekcyjnej  ( sala nr 19) nastąpi poprawne uruchomienie zestawów komputerowych , a po sprawdzeniu parametrów  nic nie będzie budziło wątpliwości co do zasady ich działania.

 • CENA (netto i brutto):

Cenę końcową należy podać brutto- z podatkiem VAT ( cena netto + podatek VAT= cena brutto).

Uwaga: Cena (brutto) – 100 % znaczenia.  Ofertą najkorzystniejszą jest ofertą z najniższą ceną brutto.
Zamawiający informuje, że przez cenę brutto rozumie się wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą jest obowiązany zapłacić Wykonawcy. W cenie uwzględnia się podatek VAT oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu tymi podatkami. Dodatkowo cena winna zwierać wszystkie inne parametry niezbędne do realizacji zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie, że zakupu uczniowskich zestawów komputerowych dokonać również może z podziałem na  poszczególne elementy, w ilości jaka będzie wynikać z kwoty przeznaczonej na niniejsze zamówienie.

Zamawiający jest szkołą publiczną prowadzoną przez Gminę Miejską Kraków w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
W ramach zakupu wszystkich zestawów komputerowych Zamawiający informuje, że zakup sprzętu komputerowego ( zestawów komputerowych) będzie realizował w ramach zakupu sprzętu dla placówki oświatowej z zastosowaniem 0% stawki podatku VAT ( cena brutto =cena netto) na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.
Zamawiający preferuje kolor czarny dla wszystkich zamawianych urządzeń, przy założeniu, że nie wpłynie to na wielkość ceny. Kolorystyka oraz inne walory estetyczne nie mogą mieć odzwierciedlenia w cenie towaru.

 • KRYTERIUM OCENY OFERT

Cena (brutto) – 100 % znaczenia
Ofertą najkorzystniejszą jest ofertą z najniższą ceną.

 • SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, FORMA

e-mail* / fax*,  PISEMNA*
a)           ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu z opisem:
„Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć) oraz podać nazwę zadania, tj.
Oferta na: ” Dostawa zestawów komputerowych do  pracowni informatycznej w XV Liceum Ogólnokształcącym, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków. ” z dopiskiem:  „Nie otwierać przed 7.11.2022r.  godz. 9.00”.

b)           Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim oraz musi być podpisana przez osobę (y) upoważnioną ( e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania oferenta.
c)            Składane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
d)           W przypadku przedstawienia kserokopii dokumentów, Zamawiający będzie żądać
przedstawienia Wykonawców oryginałów złożonych dokumentów lub ich poświadczenia
za zgodność z oryginałem.
e)           Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez Wykonawcę.

 • TERMIN I MIEJSCE SKŁADNIA OFERT
 • XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, adres siedziby: 30-820 Kraków, Al. Dygasińskiego 15, piętro nr II pok. nr 37 ( SEKRETARIAT SZKOŁY) w godzinach od 8.00 do 14.00 do dnia 7 listopada  2022 do godz.: 9:00, Otwarcie ofert nastąpi 7 listopada 2022 o godz. 9.15
 • Oferta jest ważna przez 14 dni
 • TERMIN I  WARUNKI PŁATNOŚCI

 21 dni od dnia przedłożenia w Sekretariacie szkoły XV Liceum Ogólnokształcącego (adres : 30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 15) prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem bezusterkowego odbioru podpisanym przez strony Umowy.
Faktura zostanie wystawiona wg. następującego wzoru:

Nabywca: Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP: 676 101 37 17 ze wskazaniem Odbiorcy – XV liceum Ogólnokształcące, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków.

Podpis osoby przygotowującej Zaproszenie:                      

………………………………………………………..
Podpis

Dyrektora szkoły
…………………………………………………………..
Podpis

* niepotrzebne skreślić