znak sprawy: XVLO/3/2018/RZP                                                                                                    Kraków, dn. 06.07.2018

 

 

Zamawiający

 

XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie,

  1. Dygasińskiego 15 , 30-820 Kraków

uprzejmie informuje o wyniku postępowania

 

prowadzonego w trybie regulaminu XV LO udzielania zamówień  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro określonej w art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o udzielenie zamówienia  pn: „Modernizację szatni uczniowskich – zakup i dostawa szafek ubraniowych  do szatni XV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie przy al. Dygasińskiego 15”

 

Liczba otrzymanych ofert: 2,  z czego liczba ofert nie podlegająca  odrzuceniu : 2

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie  pn Modernizację szatni uczniowskich – zakup i dostawa szafek ubraniowych  do szatni XV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie przy al. Dygasińskiego 15” ofertę złożyło dwóch Wykonawców:

 

  1. Elzap Meble Biurowe, Firma Handlowo Usługowa Elzap Elżbieta Pyrek, ul. Kozienicka 109a , 30-375 Kraków, NIP: 944-151-30-58, adres do korespondencji: 30-721 Kraków, ul. Surzyckiego 16, cena łączna oferty brutto: 70 619,22 zł
  2. Firma Produkcyjno Hndlowa PROGMET SP. Z O.O. Sp.k , 43-190 Mikołów, ul. Gliwicka 218, NIP: 635-184-29-63, cena łączna oferty brutto: 90 026,16 zł

 

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ W POSTĘPOWANIU WYBRANO OFERTĘ FIRMY:

 

 

  1. Elzap Meble Biurowe, Firma Handlowo Usługowa Elzap Elżbieta Pyrek, ul. Kozienicka 109a , 30-375 Kraków, NIP: 944-151-30-58, adres do korespondencji:
    30-721 Kraków, ul. Surzyckiego 16,

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Oferta złożona poprawnie (niepodlegająca odrzuceniu). Zgodna z  wymogami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej z dnia 26 czerwca 2018 r.   Oferta  najkorzystniejsza, która uzyskała 100 pkt w kryterium oceny – najniższa cena – 100% znaczenia. Cena brutto oferty: 70 619,22 zł.