znak sprawy: XVLO/2/2018/RZP
Kraków, dn. 18.06.2018

 

 

Zamawiający

 

XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie,
Dygasińskiego 15 ,
30-820 Kraków

uprzejmie informuje o wyniku postępowania

prowadzonego w trybie regulaminu XV LO udzielania zamówień  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro określonej w art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o udzielenie zamówienia  pn: „Remont szatni uczniowskich w budynku XV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej –Curie, 30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 15”

 

Liczba otrzymanych ofert: 1,  z czego liczba ofert nie podlegająca  odrzuceniu : 1

Uzasadnienie:

W wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane pn „Remont szatni uczniowskich w budynku XV Liceum Ogólnokształcącego, 30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 15” ofertę złożył jeden Wykonawca:

Firma: minDo Paweł Domin, 30-969 Kraków,  ul. Mrozowa 20a/27, NIP: 676-173-45-81,

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ W POSTĘPOWANIU WYBRANO OFERTĘ FIRMY:

 

minDo Paweł Domin, 30-969 Kraków,  ul. Mrozowa 20a/27, NIP: 676-173-45-81,

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta złożona poprawnie (niepodlegająca odrzuceniu). Zgodna z  wymogami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej z dnia 6 czerwca 2018 r.   Oferta  najkorzystniejsza, która uzyskała 100 pkt w kryterium oceny – najniższa cena – 100% znaczenia. Cena brutto oferty:
51 623,51 zł. Oferta firmy minDo Paweł Domin, 30-969 Kraków,  ul. Mrozowa 20a/27, NIP: 676-173-45-81 była jedyną ofertą, jaka wpłynęła do szkoły w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont szatni uczniowskich w XV LO.