Terminarz rekrutacji

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Terminarz rekrutacji

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

25 kwietnia 2019r. – 10 czerwca 2019r. 

poniedziałki 

13:00 – 15:00 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły przez ósmoklasistów i uczniów kończących gimnazjum  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  dla kandydatów, dla których XV LO jest szkołą pierwszego wyboru. Wniosek należy wypełnić poprzez system „OMIKRON”, wydrukować i podpisany przez rodzica i kandydata dostarczyć do XV LO.

UWAGA! W dniach 30.04, 01.05-08.05 brak możliwości składania wniosków z uwagi na zmianę organizacji pracy szkoły.

środy 

13:00 – 15:00 

piątki 

10:00 – 14:00 

10 czerwca 2019r. 

10:00 – 15:00 

 

19 czerwca 2019r.  – 25 czerwca 2019r.  

19 czerwca 2019

21 czerwca 2019r. 

11:00 – 15:00 

Uczeń szkoły podstawowej-uzupełnienie wniosku o przyjęcie  do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Uczeń gimnazjum-uzupełnienie wniosku o przyjęcie  do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum, oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

24 czerwca 2019r.  

10:00 –15:00 

25 czerwca 2019r. 

10:00 – 15:00 

WSZYSCY KANDYDACI 

28 czerwca 2019r. 

godz. 12:00 

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY 

28 czerwca 2019r. 

  12:00-15:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w XV LO – składanie przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych oryginałów:

 -Świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej lub gimnazjum

-Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, lub gimnazjalnego

-Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty

-Kopii aktu urodzenia

-2 fotografii

-Karty ucznia XV LO

-Karty zdrowia

   
   

Od 01 lipca 2019r.
do 09 lipca 2019r

10:00 – 15:00

 10 lipca 2019r. 

godz. 12:00 

OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY

Jeżeli po tym terminie szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, 
 od dnia 11 lipca 2018r. obędzie się rekrutacja uzupełniająca.

 

* * * *

Punktacja

Ogólne zasady rekrutacji, sposób przeliczania na punkty wyników egzaminów i ocen umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum lub ukończenia szkoły podstawowej oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

I etap postępowania rekrutacyjnego

 

Kryteria główne

 

200 pkt. ogólna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania na I etapie postępowania rekrutacyjnego.

 

 

1.

Wynik egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty

 100 pkt. – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

 przy przeliczaniu na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, przedstawiony w procentach wynik z:

-języka polskiego,

-historii i wiedzy o społeczeństwie,

-matematyki,

-przedmiotów przyrodniczych,

-języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

– mnoży się przez 0,2

przy przeliczaniu na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, przedstawiony w procentach wynik z:

-języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35

 -języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,30

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

lub

zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty dokument może być składany:

– w oryginale

– w notarialnie poświadczonej kopii,

– w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu,

w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

 

2.

Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustalonych przez dyrektora szkoły, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

72 pkt. –maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

Zasady przeliczania na punkty ocen wpisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum lub świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wyrażonych w stopniu :

1) celującym –18 punktów;

2) bardzo dobrym –17 punktów;

3) dobrym –14 punktów;

4) dostatecznym –8 punktów;

5) dopuszczającym –2 punkty.   

Świadectwo ukończenia gimnazjum lub świadectwo ukończenia szkoły podstawowej dokument może być składany:

– w oryginale

– w notarialnie poświadczonej kopii,

– w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu,

w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

 

3.

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

lub

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt.

Świadectwo ukończenia gimnazjum lub świadectwo ukończenia szkoły podstawowejdokument może być składany:

– w oryginale

– w notarialnie poświadczonej kopii,

– w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu,

w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

 

4.

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

18 pkt.  – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia.

Świadectwo ukończenia gimnazjum lub świadectwo ukończenia szkoły podstawowejdokument może być składany:

– w oryginale

– w notarialnie poświadczonej kopii,

– w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu,

w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

 

1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

10 pkt.

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 pkt.

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt.

2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 pkt.

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4 pkt.

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 pkt.

3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

10 pkt.

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 pkt.

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt.

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

7 pkt.

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt.

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3 pkt.

4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 pkt.

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 pkt.

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

5 pkt.

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 pkt.

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 pkt.

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

2 pkt.

5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 

międzynarodowym

4 pkt.

krajowym

3 pkt.

wojewódzkim

2 pkt.

powiatowym

1 pkt.

5.

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

 

3 pkt.

Świadectwo ukończenia gimnazjum lub świadectwo ukończenia szkoły podstawowej dokument może być składany:

– w oryginale

– w notarialnie poświadczonej kopii,

– w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu,

– w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

 

II etap postępowania rekrutacyjnego

 Kryterium dodatkowe(stosowane w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego)  

 

 

Problemy zdrowotne kandydata, ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

Opinia wydana przez publiczną poradnię psychologicznopedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej dokument może być składany:

– w oryginale,

– w notarialnie poświadczonej kopii,

–  w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu

w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

III etap postępowania rekrutacyjnego

Kryteria dodatkowe (stosowane w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie postępowania rekrutacyjnego) –   brane pod uwagę łącznie

 

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

 

I.           

Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata zaopatrzone klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

II.         

Niepełnosprawność kandydata  

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) – dokumenty mogą być składane:

– w oryginale

– w notarialnie poświadczonej kopii,

– w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu

 w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

III.      

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) – dokumenty mogą być składane:

– w oryginale

– w notarialnie poświadczonej kopii,

– w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu

 w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

IV.        

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) – dokumenty mogą być składane:

– w oryginale

– w notarialnie poświadczonej kopii,

– w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu

 w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

V.          

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) – dokumenty mogą być składane:

– w oryginale

– w notarialnie poświadczonej kopii,

– w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu

 w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

VI.        

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem zaopatrzone klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub  separację lub akt zgonu mogą być składane:

– w oryginale

– w notarialnie poświadczonej kopii,

– w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu

 w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

VII.     

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) – dokument może być składany:

 – w oryginale

– w notarialnie poświadczonej kopii,

– w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu

 w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Laureaci lub finaliści przyjmowani do szkół w pierwszej kolejności

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub laureaci konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej – są przyjmowani do szkół w pierwszej kolejności (do wniosku o przyjęcie do szkoły dołączają zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty – w oryginale, w notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu albo w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).

 

Wykazy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach –  dostępne są na stronach:                 

https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-13-19-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-22-lutego-2019-r/

https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-14-19-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-22-lutego-2019-r/

Zasady przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie kandydatom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty

Gimnazjalistom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w związku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz w związku ze szczególnym przypadkiem losowym lub zdrowotnym na punkty przelicza się oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym przyznaje się za uzyskanie z:

1)  języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym- po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – po 18 punktów,
 3. c) dobrym – po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – po 2 punkty

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym- po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – po 18 punktów,
 3. c) dobrym – po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – po 2 punkty

– uzyskaną sumę punktów z tych zajęć dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym- po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – po 18 punktów,
 3. c) dobrym – po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – po 2 punkty

– uzyskaną sumę punktów z tych zajęć dzieli się przez 4;

4) z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym- 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – 18 punktów,
 3. c) dobrym – 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – 2 punkty.

Gimnazjalistom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony powyżej, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

Przykład: Uczeń został zwolniony z egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, a na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskał z tego języka ocenę bardzo dobrą. Zatem, po przeliczeniu oceny na punkty otrzymuje 18 pkt.

Absolwentom szkół podstawowych zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty w związku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz w związku ze szczególnym przypadkiem losowym lub zdrowotnym na punkty przelicza się oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się 30 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.  

 

****

Wykaz punktowanych przedmiotów
dla absolwentów gimnazjów

a-ogólnodostępny- j. polski, historia, j. angielski

 • Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
 • Drugi punktowany przedmiot: matematyka
 • Trzeci punktowany przedmiot: język angielski
 • Czwarty punktowany przedmiot: historia

b-ogólnodostępny – matematyka, biologia, geografia, j. angielski

 • Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
 • Drugi punktowany przedmiot: matematyka
 • Trzeci punktowany przedmiot: język angielski
 • Czwarty punktowany przedmiot: największa wartość spośród: biologia, geografia

c-ogólnodostępny – biologia, chemia, j. angielski

 • Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
 • Drugi punktowany przedmiot: matematyka
 • Trzeci punktowany przedmiot: język angielski
 • Czwarty punktowany przedmiot: największa wartość spośród: biologia, chemia

d-ogólnodostępny – geografia, historia, j. angielski, WOS

 • Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
 • Drugi punktowany przedmiot: matematyka
 • Trzeci punktowany przedmiot: język angielski
 • Czwarty punktowany przedmiot: największa wartość spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

e-ogólnodostępny – j. polski, biologia, geografia, j. angielski

 • Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
 • Drugi punktowany przedmiot: matematyka
 • Trzeci punktowany przedmiot: język angielski
 • Czwarty punktowany przedmiot: największa wartość spośród: biologia, geografia

Wykaz punktowanych przedmiotów
dla absolwentów szkół podstawowych

A-ogólnodostępny – j. polski, historia, j. angielski

 • Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
 • Drugi punktowany przedmiot: matematyka
 • Trzeci punktowany przedmiot: język angielski
 • Czwarty punktowany przedmiot: historia

B-ogólnodostępny – matematyka, biologia, geografia, j. angielski

 • Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
 • Drugi punktowany przedmiot: matematyka
 • Trzeci punktowany przedmiot: język angielski
 • Czwarty punktowany przedmiot: największa wartość spośród: biologia, geografia

C-ogólnodostępny – biologia, chemia, j. angielski

 • Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
 • Drugi punktowany przedmiot: matematyka
 • Trzeci punktowany przedmiot: język angielski
 • Czwarty punktowany przedmiot: największa wartość spośród: biologia, chemia

D-ogólnodostępny – geografia, historia, j. angielski, WOS

 • Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
 • Drugi punktowany przedmiot: matematyka
 • Trzeci punktowany przedmiot: język angielski
 • Czwarty punktowany przedmiot: największa wartość spośród: geografia, historia

E-ogólnodostępny – matematyka, fizyka, informatyka, j. angielski

 • Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
 • Drugi punktowany przedmiot: matematyka
 • Trzeci punktowany przedmiot: język angielski
 • Czwarty punktowany przedmiot: największa wartość spośród: fizyka, informatyka