Terminarz rekrutacji

Na rok szkolny 2018/2019

23 kwietnia 2018r. – 11 czerwca 2018r.
poniedziałki 13:00 – 15:00 ·  Składanie „Wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej” dla kandydatów, dla których XV LO jest szkołą pierwszego wyboru. Wniosek należy wypełnić poprzez system „OMIKRON”, wydrukować i podpisany przez rodzica i kandydata dostarczyć do XV LO. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający spełnienie dodatkowych kryteriów

UWAGA! W dniach 30.04, 01.05-08.05 brak możliwości składania wniosków z uwagi na zmianę organizacji pracy szkoły.

środy 13:00 – 15:00
piątki 10:00 – 14:00
11 czerwca 2018r. 10:00 – 15:00
22 czerwca 2018r. – 26 czerwca 2018r.
22 czerwca 2018r. 11:00 – 16:00 ·   Przyjmowanie od kandydatów poświadczonych przez dyrektora gimnazjum za zgodność z oryginałem :

1.   Świadectwa ukończenia gimnazjum

2.   Wyników egzaminu gimnazjalnego

oraz

3. Kserokopii zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady, konkursu przedmiotowego, tematycznego, zawodów sportowych lub artystycznych(oryginał do wglądu)

25 czerwca 2018r. 10:00 –16:00
26 czerwca 2018r. 10:00 – 15:00
WSZYSCY KANDYDACI
29 czerwca 2018r. Godz. 12:00 OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY
29 czerwca 2018r. 12:00-16:00 Potwierdzanie woli podjęcia nauki w XV LO – składanie przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych oryginałów:

-Świadectwa ukończenia gimnazjum

-Zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

-Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty

-Kopii aktu urodzenia

-2 fotografii

-Karty ucznia XV LO

-Karty zdrowia

Od 02 lipca 2018r.
do 09 lipca 2018r
10:00 – 15:00
10 lipca 2018r. Godz. 12:00 OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY
Jeżeli po tym terminie szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami,
od dnia 11 lipca 2018r. obędzie się rekrutacja uzupełniająca.

 

Punktacja

Punktacja w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2017/2018

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów:
 • wynik egzaminu gimnazjalnego – maksymalnie 100 punktów
 • wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z  języka polskiego oraz trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły – maksymalnie 72 punkty
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 21 punktów
 1. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego.

Wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego
 • historii i wiedzy o społeczeństwie
 • matematyki
 • przedmiotów przyrodniczych
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych w ust. 2, na podstawie § 8 rozporządzenia.

 1. Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z zajęć edukacyjnych brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do XV LO

-do każdego oddziału: polski, matematyka,  j. obcy

-obowiązkowe zajęcia edukacyjne zależne od oddziału, do którego stara się kandydat :

1a-historia lub wos

1b-geografia lub biologia

1c-biologia lub chemia

1d-geografia, historia lub wos

1e-biologia i geografia

 

4.Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych w ust.3:

celujący-18 punktów

bardzo dobry-17 punktów

dobry-14 punktów

dostateczny-8 punktów

dopuszczający-2 punkty

 

 1. 5. Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
 1. za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

-uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

-uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym            planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym           planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

-uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje     się 7 punktów,

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje     się 5 punktów,

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

-uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych    nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych    nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym            planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym           planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

-uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy (innych niż wymienione w lit. a – d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

krajowym – przyznaje się 3 punkty,

wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 1. II) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

 

 

Poniżej przydatny link:

 Zarządzenie Kuratora w sprawie postępowania rekrutacyjnego kandydatów do klas pierwszych