Kraków, dn. 06.06.2018

 

Załącznik nr 3

do Regulaminu Udzielania Zamówień

w XV Liceum Ogólnokształcącym

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej  na roboty budowlane

Treść  oferty: ” Remont szatni uczniowskich w budynku XV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie,
30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 15”.

 

                  Zapytanie ofertowe.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego.
 2. GMINA Miejska Kraków – XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków, NIP: 676-101-37-17; REGON:351554353

Tel./fax: 12-658-17-15

 

 1. Tryb udzielenie zamówienia:

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych z późn. Zm. (Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020);

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, powiadamiając o tym Wykonawców wraz z przekazaniem uzasadnienia unieważnienia.

 

III. Przedmiot zamówienia / opis/

 

1/  przedmiotem  zamówienia jest:

 

Przedmiotem zamówienia są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu szatni uczniowskich w  budynku XV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, al. Dygasińskiego 15.

 

2/  Zakres robót obejmuje wykonanie robót w następujących branżach:

główny przedmiot:

 

kod CPV:45.00.00.00-7 -nazwa: Roboty budowlane

dodatkowe przedmioty:

kod CPV:45.21.42.20-8 -nazwa: Roboty budowlane w zakresie szkół średnich

 

 

3/  A. Roboty remontowe obejmują następujące prace

 1. demontaż boksów stalowych z wywozem złomu
 2. wymiana zawilgoconych i zasolonych tynków
 3. malowanie ścian i sufitów szatni
 4. wykonanie ścianki działowej z płyt g-k
 5. wymiana izolacji rur c.o. z płaszcza gipsowego na otulinę z pinki PU
 6. okablowanie instalacji domofonowej ułożonej w korytkach
 7. wymiana drzwi wejściowych na aluminiowe z elektrozamkiem

 

 1. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

B.1.  Prace towarzyszące obejmują:

 1. a) zabezpieczenie podłóg i pomieszczeń przed uszkodzeniami i pyłem
 2. b) po wykonaniu zadania posprzątanie placu budowy

B.2. Roboty tymczasowe obejmują:

 1. a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy
 2. b) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych

 

4 /szczegółowy  zakres zaproszenia do złożenia oferty cenowej oferty określa:

 

 1. Formularz ofertowy – strona tytułowa oferty stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia

Wykonawca zaproszony do złożenia oferty w swojej ofercie wskazuje dane teleadresowe (adres, telefon, fax, e-mail, dni i godziny urzędowania, NIP, REGON, numer rachunku bankowego) oraz osobę upoważnioną do kontaktu w sprawie zamówienia.

 1. Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia

 

UWAGA: Zamawiający przyjmuje ryczałtową formę wynagrodzenia za nin. zamówienie.

 

Zamawiający informuje, że dokonując wyceny należy uwzględnić:

 1. – godziny otwarcia szkoły tj. od 7.30 do 16.30, w ramach których będzie można realizować prace budowlane.

 

 1. Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy – ogólne warunki umowy – stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
 2. oświadczenie Wykonawcy o przyjęciu warunków wynikających z niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej oraz zapisów zawartych w umowie –http://www.xvlo.pl/dokumenty_szkolne/06.06.2018/zal_3.pdf stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia
 3. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane – stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia

 

5/ Gwarancja: Wykonawca udziela minimum 5-letniej gwarancji licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót na wszystkie wykonane roboty w ramach zadania oraz gwarancji udzielonej przez producenta na materiały dostarczone w ramach tych prac.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Termin wprowadzenia i  rozpoczęcia prac: 26.06.2018

Termin zakończenia robót:  17.08.2018. Termin ten jest rozumiany jako dzień zgłoszenia Zamawiającemu na piśmie gotowości do odbioru Przedmiotu Umowy.

Odbiór robót: w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

 

 1. Kryterium oceny ofert – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobów dokonania oceny spełnienia tych warunków

A /  oferta Wykonawcy- sporządzona na Formularzu ofertowym wg. załącznika nr 1

Cenę końcową należy podać brutto- z podatkiem VAT ( cena netto + podatek VAT=cena brutto).

Zamawiający zastrzega, że w sytuacji niewystarczającej ilości środków pieniężnych na całość zamówienia, zleci zmniejszony zakres prac, mieszczący się w kwocie brutto jaką posiada na niniejsze zadanie.

Uwaga: Cena (brutto) Wykonawcy – 100 % znaczenia.  Ofertą najkorzystniejszą jest ofertą z najniższą ceną brutto.

Zamawiający informuje, że przez cenę brutto rozumie się wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą jest obowiązany zapłacić Wykonawcy. W cenie uwzględnia się podatek VAT oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu tymi podatkami.

B/Zalecane  jest  przeprowadzenie wizji lokalnej w placówce celem zapoznania się z zakresem zamówienia!!!

C/Zamawiający dopuszcza uzupełnienie złożonych dokumentów wyłącznie w zakresie nie mającym wpływu na wartość i zakres oferty.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

a/ ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu z opisem:

Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć) oraz podać nazwę zadania, tj.

Oferta na:

”Remont szatni uczniowskich w budynku XV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie, 30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 15” z dopiskiem:  „Nie otwierać przed 15.06.2018  do godz. 9.30”.

 

VII. Termin i miejsce składania  ofert:

a/ oferty należy składać lub przesłać w formie pisemnej na adres:

XV Liceum Ogólnokształcącego, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków”

W sekretariacie szkoły,  w godz. od 8.00 do 14.00,

 

b/termin składania ofert upływa z dniem 15.06.2018  o godz. 9.30.

Oferty składane po terminie nie będą otwierane i niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcy,

 

c/otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.018r o  godz. 10.00 w gabinecie Kierownika Gospodarczego XV Liceum Ogólnokształcącego przy AL. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków

 

Podczas otwarcia  ofert Zamawiający poda Wykonawcom informacje o wysokości środków jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz odczyta kwoty, jakie zaproponowali poszczególni Oferenci.

 

VIII. Termin i  warunki płatności

do 14 dni od dnia przedłożenia na dzienniku podawczym Zamawiającego XV Liceum Ogólnokształcącego przy AL. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków prawidłowo wystawionej faktury i protokołu bezusterkowego odbioru robót. wg. następującego wzoru: Nabywca: Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP: 676 101 3717 ze wskazaniem Odbiorcy – XV liceum Ogólnokształcące, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków

 

Oferta jest ważna przez 30 dni.

XI .Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

 1. Kierownik gospodarczy XV LO – Pani Magdalena Romaniewska, 12-658-17-15 w.26 – sprawy ogólne
 2. Inspektor nadzoru  – Pan Jan Sokołowski Tel. +48 608 614 915– sprawy merytoryczne

 

 1. Wymagane uprawnienia

Zamawiający zaznacza, iż ofertę może złożyć Wykonawca, który:

 1. posiada uprawnienie do prowadzenia działalności w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają takie uprawnienie  lub który może wykonać przedmiot zamówienia;
 2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 3. W składanej ofercie w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie Wykonawca zobowiązany jest wskazać:
 4. czy jest płatnikiem podatku VAT
 5. imiennie osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy w tym do podpisania i złożenia ważnej oferty w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie.

 

 

Kraków, dnia 06.06.2018

 

 

 

 

Sporządził:                                                                            Zatwierdził:

 

 

…………………………….                                                 ………………………………