Erasmus+ 2016 – 2018

 

 

Citizenship Education in European secondary schools

(EDUKACJA OBYWATELSKA W EUROPEJSKICH SZKOŁACH ŚREDNICH)

 

Niemcy Węgry Polska Hiszpania Turcja

 

 

EDUKACJA OBYWATELSKA W EUROPEJSKICH SZKOŁACH ŚREDNICH
(Citizenship Education in European secondary schools).

XV Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskej-Curie w Krakowie, przystąpiło do projektu unijnego Erasmus+ zatytułowanego Citizenship Education in European Secondary Schools (Edukacja obywatelska w europejskich szkołach średnich). Projekt będziemy realizować przez 28 miesięcy tj. od 1 września 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku.

W projekcie uczestniczą:
1. Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium – Budapest, Węgry – koordynator projektu
2. 15 Liceum Ogolnokształcące – Kraków, Polska
3. Mehmetçik Anadolu Lisesi – Çorum, Turcja
4. Ganztagsschule „Werner Seelenbinder” – Zielitz, Niemcy
5. Colegio Salesiano Santísima Trinidad – Sevilla, Hiszpania

Koordynatorem projektu w XV Liceum Ogólnokształcącym jest mgr Maria Suwaj – nauczyciel j. angielskiego

Założenia projektu:
Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk wykorzystywanych w szkołach europejskich, które mają pomóc młodym ludziom:
– zrozumieć kim jest świadomy obywatel i konsument
– uwrażliwić na ludzką krzywdę i nieprawość
– szanować prawa innych
– być tolerancyjnym i szanować inne kultury, religie
– aktywnie zmieniać sytuację w otoczeniu, np. w lokalnym środowisku.

Chcemy zachęcić uczniów do rozejrzenia się wokół i do większego zaangażowania w sprawy lokalne, takie jak choćby budżet obywatelski.

Podczas wizyt i wymiany ze szkołami partnerskimi z Węgier, Hiszpanii, Niemiec i Turcji chcemy poznać ich problemy i pomysły na ich rozwiązanie, a także uczyć się tolerancji i otwartości wobec innych, co w dzisiejszych czasach jest niezmiernie ważne.

 

REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIÓW XV LO W PROJEKCIE Erasmus+.

1.Każdy uczeń XV LO może wziąć udział w projekcie, jeżeli tylko wyrazi chęć
pracy i zainteresowanie.
2.Od ucznia biorącego udział w projekcie oczekuje się zaangażowania,
kreatywności, chęci współpracy z kolegami, współdziałania w grupie,
pozytywnego nastawienia, wykonywania poleceń nauczycieli i koordynatora.
3.Uczniowie mogą być zaangażowani w projekt przez cały okres projektu
lub też dołączyć do pewnych etapów projektu.
4.Uczniowie najbardziej zaangażowani ( w cały cykl projektu) będą brali
udział w wyjazdach roboczych za granicą.
5.Wyjazdy uczniów będą całkowicie pokryte z funduszy unijnych.
6.Uczniowie zostaną wybrani do wyjazdu w następujący sposób:
•W wyjeździe mogą brać udział tylko uczniowie aktywnie zaangażowani
w projekt
•Uczeń musi przyjąć jedną osobę z zagranicy –o wyborze osoby z zagranicy decyduje koordynator
•Uczeń musi brać udział we wszystkich spotkaniach grupy Erasmus+
•Ostatnim warunkiem jest znajomość języka angielskiego
•O wyborze ucznia do wyjazdu za granicę decyduje komisja-nauczyciele zaangażowani w projekt pod kierunkiem koordynatora- mgr Marii Suwaj.
•Komisja przeprowadzi rozmowę z wychowawcą w celu sprawdzenia czy uczeń nie stwarza problemów wychowawczych i wywiązuje się z obowiązków ucznia XV LO.
•Uczeń, który został wybrany do wyjazdu za granicę a nie angażuje się w prace projektu, nie przychodzi na spotkania grupy Erasmus+, zostanie pozbawiony możliwości wyjazdu. Bez znaczenia pozostaje wtedy fakt, że uczeń gościł innego ucznia z zagranicy. O możliwości takiej rodzice uczniów zostaną poinformowani i złożą stosowne podpisy.
7. Projekt unijny umożliwi uczniom wyjazd za granicę, spotkanie z
rówieśnikami z innych krajów, udział w warsztatach, poznanie kultury i tradycji tych krajów, stworzy szansę na poprawę znajomości j. angielskiego, lepszego poznania środowiska lokalnego oraz spędzenia mile czasu w międzynarodowym towarzystwie.

 

 

REGULAMIN UDZIAŁU NAUCZYCIELI XV LO w Krakowie
W PROJEKCIE Erasmus+

1.Każdy nauczyciel XV LO może wziąć udział w projekcie, jeżeli tylko wyrazi chęć pracy i zainteresowanie.
2.Od nauczyciela biorącego udział w projekcie oczekuje się zaangażowania, kreatywności, chęci pomocy uczniom i kolegom, umiejętności rozwiązywania problemów, współdziałania w grupie i pozytywnego nastawienia.
3.Nauczyciele mogą być zaangażowani w projekt przez cały okres projektu lub też dołączyć do pewnych etapów projektu.
4.Nauczyciele będą uczestniczyć aktywnie w pracach projektu.
5.Grupa Erasmus+: nauczyciele i uczniowie, będzie spotykać się co
najmniej raz w miesiącu-konieczna jest obecność na tych spotkaniach wszystkich uczestników.
6.Nauczyciele najbardziej zaangażowani ( w cały cykl projektu) będą brali udział w wyjazdach roboczych za granicą.
7.Wyjazd nauczyciela za granicę będzie całkowicie pokrywany ze środków unijnych, zgodnie z prawem polskim.
8.Projekt unijny stworzy nauczycielom możliwość poszerzenia wiedzy na temat wychowania obywatelskiego, środowiska lokalnego, krajów unijnych, możliwość poznania rożnych systemów edukacyjnych, różnych metod nauczania, pracy z uczniami oraz dostarczy dużo satysfakcji i doświadczenia, które można będzie zastosować w pracy z młodzieżą.

 

Regulamin wyjazdu uczniów za granicę w ramach projektu unijnego Erasmus+

Uczeń XV LO wyjeżdżając do innego kraju powinien godnie reprezentować szkołę, Kraków i Polskę.
Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób. Dlatego każdy uczestnik zobowiązany jest:
1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników.
3. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
4.Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach ,w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
5. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
6. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.
7. Spożywanie jakiegokolwiek alkoholu, palenie papierosów jest zabronione.
8. W miejscach noclegowych – w rodzinach , pamiętać ze jest się gościem, respektować tradycje, zwyczaje, odnosić się z szacunkiem do rodziny goszczącej.
9. Przestrzegać godzin ciszy nocnej, stosować się do wszelkich poleceń rodziny, która ponosi odpowiedzialność za ucznia.
10. Uczeń ma obowiązek pozostawać w stałym kontakcie z nauczycielami XV LO, zgłaszać o wszelkich problemach, nieporozumieniach

…………………………………                                                                                                                 …………………………………………………
data i miejsce                                                                                                                                   podpis ucznia