Załącznik nr 2                                                                                                                                             Kraków, dn. 10.07.2018
do Regulaminu Udzielania Zamówień
w XV Liceum Ogólnokształcącym

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej  na dostawę

Treść  oferty: ”Zaproszenie do złożenia oferty cenowej  na dostawę

urządzeń projekcyjnych,  tablic interaktywnych, laptopów i sprzętu elektronicznego  dla XV Liceum Ogólnokształcącego, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków”

 

                  Zapytanie ofertowe.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego.
 2. XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie, al. Dygasińskiego 15,
  30-820 Kraków, NIP: 679-20-26-394; REGON:000719406

Tel./fax: 12-658-17-15

Strona internetowa: www.xvlo.pl;

 

 1. Tryb udzielenie zamówienia:

 

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. Zm. (Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020);

 

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 

 1. unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, powiadamiając o tym Oferentów wraz z przekazaniem uzasadnienia unieważnienia. Unieważnienie postępowania może nastąpić  m.in. z powodu:

1).  błędów w specyfikacji zamówienia, mających istotny wpływa na wartość przedmiotu zamówienia

2) przekroczenia przez Zamawiającego kwoty brutto jaką zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

3) zaistnienia okoliczności wykazujących  że poniesiony wydatek nie spełniałby kryterium celowości i oszczędności, przy zachowaniu  zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

 1. przesunięcia terminu otwarcia ofert w wypadku dających się usunąć wad w specyfikacji zamówienia, przed pierwotnym wyznaczonym terminem otwarcia.
 2. Oferent nie może żądać zwrotu poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

III. Przedmiot zamówienia / opis/

a/ przedmiotem  zamówienia jest:

 

Dostawa urządzeń projekcyjnych, tablic interaktywnych, laptopów i sprzętu elektronicznego  dla XV Liceum Ogólnokształcącego, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków”

 

b/szczegółowy  zakres  całości zamówienia określa:

 

 1. Formularz ofertowy – strona tytułowa oferty stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia

Sprzedawca zaproszony do złożenia oferty w swojej ofercie wskazuje dane teleadresowe (adres, telefon, fax, e-mail, dni i godziny urzędowania, NIP, REGON, numer rachunku bankowego) oraz osobę upoważnioną do kontaktu w sprawie zamówienia.

 1. Specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia

 

UWAGA: specyfikacja techniczna ma tylko charakter pomocniczy – Zamawiający przyjmuje ryczałtową formę wynagrodzenia za nin. zamówienie.

Zamawiający informuje, że dokonując wyceny należy uwzględnić:

 1. – godziny otwarcia szkoły tj. od 7.00 do 15.00, w ramach których będzie można realizować montaż urządzeń.
 2. – ograniczenie prac uciążliwych w dniach 21-22.08.2018, 08.2017,  27-29.08.2018
 3. Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy – ogólne warunki umowy – stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
 4. oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu warunków wynikających z niniejszego zaproszenia oraz zapisów zawartych w umowie – stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia
 5. oświadczenie Sprzedawcy o spełnieniu warunków udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej na dostawę – stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia

 

c/ Gwarancja: Warunki serwisu oraz gwarancji określa karta gwarancyjna Producenta urządzeń dostarczona Zamawiającemu.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:
 1. Termin obowiązywania umowy.:  od dnia jej podpisania ( przewidywany termin podpisania umowy: 23.07.2018
 2. Termin zakończenia umowy rozumiany jako wykonanie przedmiotu umowy: do dnia 27.08.2018r.
 3. Odbiór Przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.
 4. Zamawiający zastrzega sobie, że zgłoszenie gotowości do odbioru przedmiotu umowy może nastąpić nie wcześniej 24.08.2018

 

 1. Kryterium oceny ofert – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobów dokonania oceny spełnienia tych warunków

A /  kosztorys ofertowy- szczegółowy ,sporządzony na podstawie specyfikacji technicznej (załącznik nr 2)

Cenę końcową należy podać brutto- z podatkiem VAT ( cena netto + podatek VAT=cena brutto).

 

Uwaga: Cena (brutto) – 100 % znaczenia.  Ofertą najkorzystniejszą jest ofertą z najniższą ceną brutto.

Zamawiający informuje, że przez cenę brutto rozumie się wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą jest obowiązany zapłacić Wykonawcy. W cenie uwzględnia się podatek VAT oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu tymi podatkami.

Zamawiający jest szkołą publiczną prowadzoną przez Gminę Miejską Kraków w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

 

B/Zalecane jest  przeprowadzenie wizji lokalnej w placówce celem zapoznania się z zakresem zamówienia!!!

 

C/Zamawiający dopuszcza uzupełnienie złożonych dokumentów wyłącznie w zakresie nie mającym wpływu na wartość i zakres oferty.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

a/ ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu z opisem:

Nazwa i adres Sprzedawcy (ewentualnie pieczęć) oraz podać nazwę zadania, tj.

Oferta na:

 

Dostawa urządzeń projekcyjnych, tablic interaktywnych, laptopów i sprzętu elektronicznego  dla XV Liceum Ogólnokształcącego, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków”z dopiskiem:  „Nie otwierać przed 18.07.2017  do godz. 11.00”.

 

VII. Termin i miejsce składania  ofert:

 

a/ oferty należy składać lub przesłać w formie pisemnej na adres:

XV Liceum Ogólnokształcącego, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków”

W sekretariacie  szkoły w godz. od 9.00 do 13.30,

b/termin składania ofert upływa z dniem 18.07.2018 r.  o godz. 11.00

Oferty składane po terminie nie będą otwierane i niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcy,

 

c/otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2018 r. o  godz. 11.15 w gabinecie Kierownika Gospodarczego XV Liceum Ogólnokształcącego przy AL. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków

 

Podczas otwarcia  ofert Zamawiający  publicznie odczyta  cenę brutto  każdej oferty.

 

VIII. Termin i  warunki płatności:

do 21 dni od dnia przedłożenia na dzienniku podawczym Zamawiającego XV Liceum Ogólnokształcącego przy AL. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru. wg. następującego wzoru: Nabywca: Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP: 676 101 3717 ze wskazaniem Odbiorcy – XV liceum Ogólnokształcące, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków

 

Oferta jest ważna przez 30 dni.

 

XI .Osoby upoważnione do kontaktu ze Sprzedawcami:

– Magdalena Romaniewska, e- mail: m.romaniewska@xvlo.pl; tel. 12-658-17-15 w.26

 

 1. Wymagane uprawnienia

Zamawiający zaznacza, iż ofertę może złożyć Sprzedawca, który:

 1. posiada uprawnienie do prowadzenia działalności w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają takie uprawnienie  lub który może wykonać przedmiot zamówienia;
 2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 3. W składanej ofercie w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie Sprzedawca zobowiązany jest wskazać:
 4. czy jest płatnikiem podatku VAT
 5. imiennie osobę upoważnioną do reprezentacji Sprzedawcy w tym do podpisania i złożenia ważnej oferty w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie.

 

 

Podpis osoby przygotowującej zaproszenie                                                                           Podpis Dyrektora