Mapa strony (kliknij właściwe):

 1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dnia 20.05.2019 r.
 2. Wynik postępowania o numerze XVLO/1/20019/RZP

znak sprawy: XVLO/1/2019/RZP                                                                                                                                                    Kraków, dn. 03.06.2019

Zamawiający

XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie,

al. Dygasińskiego 15 , 30-820 Kraków

uprzejmie informuje o wyniku postępowania

 prowadzonego w trybie regulaminu XV LO udzielania zamówień  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro określonej w art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o udzielenie zamówienia  pn: „Remont sal lekcyjnych w budynku XV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej –Curie, 30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 15”

Liczba otrzymanych ofert: 4,  z czego liczba ofert nie podlegająca  odrzuceniu : 3

Uzasadnienie:

W wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane  pn „Remont sal lekcyjnych w budynku XV Liceum Ogólnokształcącego, 30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 15” ofertę złożył czterech Wykonawców.

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ W POSTĘPOWANIU WYBRANO OFERTĘ FIRMY:

Modern Solutions Sp. z o.o., 30-376 Kraków, ul. Tyniecka 188

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta złożona poprawnie (niepodlegająca odrzuceniu). Zgodna z  wymogami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej z dnia  20.05.2019  r.   Oferta  najkorzystniejsza, która uzyskała 100 pkt. w kryterium oceny – najniższa cena – 100% znaczenia. Cena brutto oferty:
 34 855,91 zł.

Z poważaniem

tarcza

Magdalena Romaniewka

kierownik gospodarczy XV LO

Al. Dygasińskiego 15

30-820 Kraków

Znak sprawy:  XVLO/1/2019/RZP

Załącznik nr 3 do Regulaminu Udzielania Zamówień w XV Liceum Ogólnokształcącym

Kraków, dn. 20.05.2019

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej  na roboty budowlane

Treść  oferty: ” Remont sal lekcyjnych w budynku XV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie,
30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 15”.

Zapytanie ofertowe.

 I. Nazwa i adres Zamawiającego.

 1. GMINA Miejska Kraków – XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków, NIP: 676-101-37-17; REGON:351554353

Tel./fax: 12-658-17-15

 II. Tryb udzielenie zamówienia:

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych z późn. Zm. (Dz. U. z 2017 r., poz.1579-t.j. z późn. zm));

III. Przedmiot zamówienia / opis/

1/  przedmiotem  zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu  trzech sal lekcyjnych o nr porządkowym 23,30,34 w  budynku XV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, al. Dygasińskiego 15.

2/  Zakres robót obejmuje wykonanie robót w następujących branżach:

główny przedmiot:

kod CPV:45.00.00.00-7 -nazwa: Roboty budowlane

dodatkowe przedmioty:

kod CPV:45.21.42.20-8 -nazwa: Roboty budowlane w zakresie szkół średnich

3/  A. Roboty remontowe obejmują następujące prace

 1. przygotowanie powierzchni wszystkich ścian pod malowanie pomieszczeń
 2. malowanie pomieszczeń- sal lekcyjnych
 3. cyklinowanie parkietu, w tym uzupełnienie jego ubytków
 4. malowanie parkietu
 5. wymiana listew przypodłogowych wraz z ich malowaniem
 6. demontaż korytek instalacyjnych wraz z okablowaniem i gniazdkami
 7.  Montaż gniazdek elektrycznych
 8. Demontaż opraw oświetleniowych
 9. Montaż opraw oświetleniowych
 1. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
 2. Prace towarzyszące obejmują:
 3. a) zabezpieczenie podłóg i pomieszczeń przed uszkodzeniami i pyłem
 4. b) po wykonaniu zadania posprzątanie placu budowy
 5. Roboty tymczasowe obejmują:
 6. a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy
 7. b) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych

4 /szczegółowy  zakres zaproszenia do złożenia oferty cenowej oferty określa:

 1. Formularz ofertowy – strona tytułowa oferty stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia

Wykonawca zaproszony do złożenia oferty w swojej ofercie wskazuje dane teleadresowe (adres, telefon, fax, e-mail, dni i godziny urzędowania, NIP, REGON, numer rachunku bankowego) oraz osobę upoważnioną do kontaktu w sprawie zamówienia.

 1. Przedmiar robót. Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia składa się z trzech osobnych plików oznaczonych numerami załącznik 2.1, załącznik 2.2 oraz załącznik 2.3 .

Przedmiar robót sporządzono dla każdej Sali oddzielnie. Wykonawca na formularzu ofertowym podaje cenę  w rozbiciu na poszczególne pomieszczenia oraz kwotę łączną.

UWAGA: Zamawiający przyjmuje ryczałtową formę wynagrodzenia za nin. zamówienie.

Zamawiający informuje, że dokonując wyceny należy uwzględnić:

 1. – godziny otwarcia szkoły tj. od 7.30 do 16.30, w ramach których będzie można realizować prace budowlane.
 1. Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy – ogólne warunki umowy – stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
 2. oświadczenie Wykonawcy o przyjęciu warunków wynikających z niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej oraz zapisów zawartych w umowie – stanowiące załącznik
  nr 4
  do niniejszego zaproszenia
 3. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane – stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia

5/  Zamawiający informuje, że na potwierdzenie posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia do wykonania niniejszego zadania może żądać dokumentów, w których określono, że w okresie ostatnich trzech lat Wykonawca realizował przynajmniej  3 roboty budowlane o charakterze ogólnym  tożsamym  z przedmiotem  zamówienia, a wartość  tych robót  była nie niższa niż  35 000 zł brutto. Na żądanie Zamawiającego  przedłoży wykaz prac wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których  roboty   te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały  wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, które potwierdzą tożsamość prac i ich pozytywne wykonanie.

6/ Gwarancja: Wykonawca udziela minimum 5-letniej gwarancji licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót na wszystkie wykonane roboty w ramach zadania oraz gwarancji udzielonej przez producenta na materiały dostarczone w ramach tych prac.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Termin wprowadzenia i  rozpoczęcia prac: 17.06.2019

Termin zakończenia robót:  12.07.2019. Termin ten jest rozumiany jako dzień zgłoszenia Zamawiającemu na piśmie gotowości do odbioru Przedmiotu Umowy.

Odbiór robót: w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

V. Kryterium oceny ofert – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobów dokonania oceny spełnienia tych warunków

A /  oferta Wykonawcy- sporządzona na Formularzu ofertowym wg. załącznika nr 1

Cenę końcową należy podać brutto- z podatkiem VAT ( cena netto + podatek VAT=cena brutto).

Zamawiający po otwarciu ofert może ograniczyć zakres rzeczowy zamówienia, w sytuacji gdy każda z ofert przewyższa posiadane na ten cel środki w planie finansowym i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, a istnieje możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego bez szkody dla realizacji zadania

Uwaga: Cena (brutto) Wykonawcy – 100 % znaczenia.  Ofertą najkorzystniejszą jest ofertą z najniższą ceną brutto.

Zamawiający informuje, że przez cenę brutto rozumie się wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą jest obowiązany zapłacić Wykonawcy. W cenie uwzględnia się podatek VAT oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu tymi podatkami.

B/Zalecane  jest  przeprowadzenie wizji lokalnej w placówce celem zapoznania się z zakresem zamówienia!!!

C/Zamawiający dopuszcza uzupełnienie złożonych dokumentów wyłącznie w zakresie nie mającym wpływu na wartość i zakres oferty.

VI. Sposób przygotowania oferty:

 1. ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu z opisem:

Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć) oraz podać nazwę zadania, tj.

Oferta na: ”Remont sal lekcyjnych w budynku XV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie, 30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 15”
z dopiskiem:  „Nie otwierać przed 28.05.2019r.  godz. 9.00”.

 1. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim oraz musi być podpisana przez osobę (y) upoważnioną ( e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania oferenta.
 2. Składane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 3. W przypadku przedstawienia kserokopii dokumentów, Zamawiający będzie żądać

przedstawienia Wykonawców oryginałów złożonych dokumentów lub ich poświadczenia

za zgodność z oryginałem.

 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język

polski i poświadczone przez Wykonawcę.

VII.1. Termin i miejsce składania  ofert:

a/ oferty należy składać lub przesłać w formie pisemnej na adres:

XV Liceum Ogólnokształcącego, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków”

W sekretariacie szkoły,  w godz. od 8.00 do 14.00,

b/termin składania ofert upływa z dniem 28.05.2019  o godz. 9.00.

Oferty składane po terminie nie będą otwierane i niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcy,

c/otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2019r o  godz. 9.15 w gabinecie Kierownika Gospodarczego XV Liceum Ogólnokształcącego przy AL. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków

Podczas otwarcia  ofert Zamawiający poda Wykonawcom informacje o wysokości środków jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz odczyta kwoty, jakie zaproponowali poszczególni Wykonawcy.

VII.2  Ocena Wykonawców i złożonych ofert

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawców ze względu na jeden z poniższych punktów:

1) zawinione poważne naruszenie obowiązków zawodowych, co podważa jego uczciwość, w

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, naruszył przepisy BHP co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

2) naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 r.

(Dz. U. z 2017 r., poz. 229 – t.j. z późn. zm.) oraz stosujących praktyki stanowiące czyn

nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1983 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 – t.j. z późn. zm.), przy czym rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie należy do Dyrektora XV LO  i nie podlega zaskarżeniu.

 1. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 2. Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiarem robót lub szczegółową specyfikacją przedmiotu zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta został poprawiona.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia, w szczególności w przypadku stwierdzenia w trakcie weryfikacji oferty przez inspektora / inspektorów biorącego / biorących udział w postępowaniu, że materiały wskazane w ofercie nie zagwarantują jakości wykonania robót na poziomie ustalonym w kosztorysie inwestorskim lub cena materiałów będzie rażąco niska jak również w sytuacji stwierdzenia, że ceny materiałów przyjętych przez oferenta w kosztorysie ofertowym są wyższe od występujących na terenie województwa małopolskiego średnich cen rynkowych materiałów.

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;

3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

5) zawiera błędy istotne w obliczeniu ceny lub kosztu;

6) została złożona przez osobę, której upoważnienia do jej złożenia nie zostało w prawidłowy

sposób wykazane,

7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku:

1) gdy nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie złożone oferty zostały odrzucone ze

względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy

zostali wykluczeni z postępowania,

2) braku minimum jednej ważnej oferty,

3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej

4) błędów w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności w przedmiarze robót, mających istotny wpływ na wartość przedmiotu zamówienia,

5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej

przewidzieć

 1. Zamawiający po otwarciu ofert może ograniczyć zakres rzeczowy zamówienia, w sytuacji

gdy każda z ofert przewyższa posiadane na ten cele środki w planie finansowym i nie ma

możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, a istnieje możliwość

ograniczenia zakresu rzeczowego bez szkody dla realizacji zadania. Wówczas Zamawiający prowadzi rozmowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę opierając się na cenach jakie zawarł w ofercie.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VIII. Termin i  warunki płatności

do 14 dni od dnia przedłożenia na dzienniku podawczym Zamawiającego XV Liceum Ogólnokształcącego przy AL. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków prawidłowo wystawionej faktury i protokołu bezusterkowego odbioru robót. wg. następującego wzoru: Nabywca: Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP: 676 101 3717 ze wskazaniem Odbiorcy – XV liceum Ogólnokształcące, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków

Oferta jest ważna przez 30 dni.

XI .Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

 1. Kierownik gospodarczy XV LO – Pani Magdalena Romaniewska, 12-658-17-15 w.26 – sprawy ogólne
 2. Inspektor nadzoru  – Pan Jan Sokołowski Tel. +48 608 614 915– sprawy merytoryczne

 X. Wymagane uprawnienia

Zamawiający zaznacza, iż ofertę może złożyć Wykonawca, który:

 1. posiada uprawnienie do prowadzenia działalności w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają takie uprawnienie  lub który może wykonać przedmiot zamówienia;
 2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i którzy posiadają stosowne uprawnienia do wykonania niniejszego zadania
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
 4. W składanej ofercie w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie Wykonawca zobowiązany jest wskazać:
 5. czy jest płatnikiem podatku VAT
 6. imiennie osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy w tym do podpisania i złożenia ważnej oferty w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie.

Kraków, dnia 20.05.2019

Sporządził:                                                                            Zatwierdził:

…………………………….                                                 ………………………………