znak sprawy: XVLO/4/2019/RZP                                                      Kraków, dn. 3.10.2019

Zamawiający

XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie,

al. Dygasińskiego 15 , 30-820 Kraków

uprzejmie informuje o wyniku postępowania

 prowadzonego w trybie regulaminu XV LO udzielania zamówień  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro określonej w art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o udzielenie zamówienia  pn: „Remont placu szkolnego w XV Liceum Ogólnokształcącym, al. Dygasińskiego15, 30-820 Kraków”

Liczba otrzymanych ofert: 4,  z czego liczba ofert nie podlegająca  odrzuceniu : 2

W wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane  pn „Remont placu szkolnego w XV Liceum Ogólnokształcącym, al. Dygasińskiego15, 30-820 Kraków”

ofertę złożyło czterech Wykonawców.

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo- Handlowe MET-POL, Ryszard Ossowski,
ul. Leśna 8, 83-212 Bobowo,

2. Firma Handlowo- usługowa YANNKO Jan Biernat, ul. Kustronia 86, 30-433 Kraków,

3. Stone Wojciech Palusiński, ul. Bojki 8/28, 30-611 Kraków,

4. PPHU TRO-BRUK Szymon Trojan, ul. Partyzantów 20a, 28-136 Nowy Korczyn

 W toku badania  poprawności ofert  stwierdzono, że:

 1. Oferta nr 1 nie odpowiada przedmiotowi zamówienia. Oferta odrzucona.  
 2. Oferta nr 2 została złożona poprawnie.
 3. Oferta nr 3 została złożona poprawnie.
 4. Oferta nr 4 została złożona poprawnie. Kwota oferty przewyższa wartość jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Oferta odrzucona.

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ W POSTĘPOWANIU WYBRANO OFERTĘ FIRMY:

Stone Wojciech Palusiński, ul. Bojki 8/28, 30-611 Kraków, która zawierała  cenę brutto na wykonanie całości  przedmiotu zamówienia w łącznej kwocie : 94 467,69 zł.
( dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 69/100))

5. Uzasadnienie:

Oferta nr 3  firmy Stone Wojciech Palusiński, ul. Bojki 8/28, 30-611 Kraków, NIP: 679-195-75-29  złożona została poprawnie (niepodlegająca odrzuceniu), zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej z dnia 23.09.2019, znak sprawy XVLO/4/2019/RZP oraz innymi dokumentami, które uwzględniały zakres prac przewidzianych do realizacji zadania.  Jest to oferta najkorzystniejsza, która uzyskała 100 pkt. w jedynym kryterium oceny – najniższa cena – 100% znaczenia.

****************************

znak sprawy: XVLO/3/2019/RZP                                       Kraków, dn. 02.10.2019

Zamawiający

XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie,

al. Dygasińskiego 15 , 30-820 Kraków

uprzejmie informuje o wyniku postępowania

 prowadzonego w trybie regulaminu XV LO udzielania zamówień  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro określonej w art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o udzielenie zamówienia  pn: Zakup i dostawa szafek ubraniowych  do szatni szkolnej XV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie przy al. Dygasińskiego 15

Liczba otrzymanych ofert: 7,  z czego liczba ofert nie podlegająca  odrzuceniu : 2

Uzasadnienie:

W wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie  pn Zakup i dostawa szafek ubraniowych  do szatni szkolnej XV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie przy al. Dygasińskiego 15 ” ofertę złożyło 7 Wykonawców:

 1. Elzap Meble Biurowe, Firma Handlowo Usługowa Elzap Elżbieta Pyrek, łączna cena oferty brutto: 46 272,60 zł
 2. Firma MOJE BAMBINO SP.  z o.o. Sp.K,  łączna cena oferty brutto : 29 877,12 zł
 3. Przedsiębiorstwo ZORMET Inż. Henrryk Kubiński, Łączna cena oferty brutto: 40 471,92 zł
 4. PHU BMS Sp. J. Z Bielecki, Łączna cena oferty brutto: 55 996,46 zł
 5. CUBE, Łączna cena oferty brutto: 38 435,04 zł
 6. METALPRODUKT Polska Sp. z o.o. Sp. K, ul, Łączna cena oferty brutto: 42 951,60 zł
 7. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o., Łączna cena oferty brutto: 38 700,72 zł

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ W POSTĘPOWANIU WYBRANO OFERTĘ FIRMY:

 1. CUBE, ul. Prtyzantów 1/304, 46-100 Namysłów,

Oferta firmy CUBE, ul. Partyzantów  1/304, 46-100 Namysłów,  złożona została poprawnie (niepodlegająca odrzuceniu), zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej z dnia 12.09.2019 znak sprawy XVLO/3/2019/RZP oraz innymi dokumentami, które uwzględniały zakres całości prac przewidzianych do realizacji. Jest to oferta najkorzystniejsza, która uzyskała 100 pkt. w jedynym kryterium oceny – najniższa cena – 100% znaczenia.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

W dniu 1.10.2019 r. dokonano otwarcia ofert . W toku ich badania stwierdzono, że:

 1. Oferta nr 2, 6 i 7 nie posiada wszystkich wymaganych załączników, które należało dołączyć do oferty. Oferty zostały odrzucone.

Oferta nr 2  nie posiadała załącznika  nr 2 i 3 wymaganych przy złożeniu oferty.

Oferta nr 6 nie posiadała załączników 2, 3 i 4 wymaganych przy złożeniu oferty.

Oferta nr 7 nie posiadała załączników 2, 3 i  4 wymaganych przy złożeniu oferty.

 • Oferta nr 1 oraz oferta nr 4 przewyższała wartość jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Brak wystarczającej ilości środków na realizację zamówienia, co spowodowało odrzucenie ofert.
 • oferty nr 3 i oferta nr 5 zostały złożone poprawnie, zawierały wszystkie wymagane załączniki, które odpowiadały treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym pod nr sprawy XVLO/3/2019/RZP

Wybrano ofertę firmy nr  5  – CUBE, ul. Partyzantów  1/304, 46-100 Namysłów,  która zaproponowała cenę brutto na wykonanie całości  przedmiotu zamówienia w łącznej kwocie: 38 435,04 zł ( trzydzieści osiem tysięcy  czterysta trzydzieści pięć złotych 04/100)

Kierując się jedynym kryterium ocenynajniższa cena – 100% Zamawiający dokonał wyboru oferty
nr 5.

*****************************

                                                                                                                                 Załącznik nr 3  
do Regulaminu Udzielania Zamówień
w XV Liceum Ogólnokształcącym

        Kraków, dn. 23.09.2019

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej  na roboty budowlane

Treść  oferty:
” Remont placu szkolnego w XV Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie, 30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 15”.

                  Zapytanie ofertowe.

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

 1. GMINA Miejska Kraków – XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków, NIP: 676-101-37-17; REGON:351554353

Tel./fax: 12-658-17-15

II. Tryb udzielenie zamówienia:

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych z późn. Zm. (Dz. U. z 2017 r., poz.1579-t.j. z późn. zm));

III. Przedmiot zamówienia / opis/

1/  przedmiotem  zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych związanych z wykonaniem wymiany nawierzchni i schodów z podbudową wraz z odwodnieniem na terenie działki XV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, al. Dygasińskiego 15.

2/  A. Roboty remontowe obejmują następujące prace – opisowy zakres prac

1.Udrożnienie studzienki kanalizacyjnej

2.Rozbiórka chodnika i schodów wraz z podbudową

3.Wywiezienie gruzu

4.Naprawa skarpy terenowej

5.Wykonanie podbudowy

6.Wykonanie chodnika

7.Wykonanie schodów

8.Oczyszczenie chodnika pomiędzy schodami a boiskiem Orlik

     B. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

            1.  Prace towarzyszące obejmują:

                a) zabezpieczenie terenu

                b) po wykonaniu zadania posprzątanie placu budowy

            2. Roboty tymczasowe obejmują:

                a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb remontu

                b) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych

4 /szczegółowy  zakres zaproszenia do złożenia oferty cenowej oferty określa:

 1. Formularz ofertowy – strona tytułowa oferty stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia

Wykonawca zaproszony do złożenia oferty w swojej ofercie wskazuje dane teleadresowe (adres, telefon, fax, e-mail, NIP, REGON) oraz osobę upoważnioną do kontaktu w sprawie zamówienia, cenę netowi i brutto)

UWAGA: Zamawiający przyjmuje ryczałtową formę wynagrodzenia za nin. zamówienie.

Zamawiający informuje, że dokonując wyceny należy uwzględnić:

 1. – godziny otwarcia szkoły tj. od 7.30 do 19.00, w ramach których będzie można realizować prace budowlane.
 • Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy – ogólne warunki umowy – stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
 • oświadczenie Wykonawcy o przyjęciu warunków wynikających z niniejszego zaproszenia do  złożenia oferty cenowej oraz zapisów zawartych w umowie – stanowiące załącznik
  nr 4
  do niniejszego zaproszenia
 • oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane – stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia

5/  Zamawiający informuje, że na potwierdzenie posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia do wykonania niniejszego zadania może żądać dokumentów, w których określono, że w okresie ostatnich trzech lat Wykonawca realizował przynajmniej  3 roboty budowlane o charakterze ogólnym  tożsamym  z przedmiotem  zamówienia, a wartość  tych robót  była nie niższa niż  130 000 zł brutto. Na żądanie Zamawiającego  przedłoży wykaz prac wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których  roboty   te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały  wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, które potwierdzą tożsamość prac i ich pozytywne wykonanie.

6/ Gwarancja: Wykonawca udziela minimum 36 miesięcznej gwarancji licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót na wszystkie wykonane roboty w ramach zadania oraz gwarancji udzielonej przez producenta na materiały dostarczone w ramach tych prac.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Termin wprowadzenia i  rozpoczęcia prac: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót:  06.12.2019. Termin ten jest rozumiany jako dzień zgłoszenia Zamawiającemu na piśmie gotowości do odbioru Przedmiotu Umowy.

Odbiór robót: w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

V. Kryterium oceny ofert – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobów dokonania oceny spełnienia tych warunków

A /  oferta Wykonawcy- sporządzona na Formularzu ofertowym wg. załącznika nr 1

Cenę końcową należy podać brutto- z podatkiem VAT ( cena netto + podatek VAT=cena brutto).

Zamawiający po otwarciu ofert może ograniczyć zakres rzeczowy zamówienia, w sytuacji gdy każda z ofert przewyższa posiadane na ten cel środki w planie finansowym i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, a istnieje możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego bez szkody dla realizacji zadania

Uwaga: Cena (brutto) Wykonawcy – 100 % znaczenia.  Ofertą najkorzystniejszą jest ofertą z najniższą ceną brutto.

Zamawiający informuje, że przez cenę brutto rozumie się wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą jest obowiązany zapłacić Wykonawcy. W cenie uwzględnia się podatek VAT oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu tymi podatkami.

B/Zalecane  jest  przeprowadzenie wizji lokalnej w placówce celem zapoznania się z zakresem zamówienia!!!

C/Zamawiający dopuszcza uzupełnienie złożonych dokumentów wyłącznie w zakresie nie mającym wpływu na wartość i zakres oferty.

VI. Sposób przygotowania oferty:

 1. ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu z opisem:

Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć) oraz podać nazwę zadania, tj.

Oferta na: ”Remont placu szkolnego XV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie, 30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 15”
 
z dopiskiem:  „Nie otwierać przed 2.10.2019r.  godz. 9.00”.

 • Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim oraz musi być podpisana przez osobę (y) upoważnioną ( e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania oferenta.
 • Składane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 • W przypadku przedstawienia kserokopii dokumentów, Zamawiający będzie żądać

przedstawienia Wykonawców oryginałów złożonych dokumentów lub ich poświadczenia

za zgodność z oryginałem.

 •  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język

polski i poświadczone przez Wykonawcę.

VII.1. Termin i miejsce składania  ofert:

a/ oferty należy składać lub przesłać w formie pisemnej na adres:

XV Liceum Ogólnokształcącego, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków”

 W sekretariacie szkoły,  w godz. od 8.00 do 14.00,

b/termin składania ofert upływa z dniem 02.10.2019  o godz. 9.00.

Oferty składane po terminie nie będą otwierane i niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcy,

c/otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.010.2019 r. o  godz. 9.15 w gabinecie Kierownika Gospodarczego XV Liceum Ogólnokształcącego przy AL. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków

Podczas otwarcia  ofert Zamawiający poda Wykonawcom informacje o wysokości środków jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz odczyta kwoty, jakie zaproponowali poszczególni Wykonawcy.

VII.2  Ocena Wykonawców i złożonych ofert

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawców ze względu na jeden z poniższych punktów:

1) zawinione poważne naruszenie obowiązków zawodowych, co podważa jego uczciwość, w

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, naruszył przepisy BHP co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

2) naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 r.

(Dz. U. z 2017 r., poz. 229 – t.j. z późn. zm.) oraz stosujących praktyki stanowiące czyn

nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1983 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 – t.j. z późn. zm.), przy czym rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie należy do Dyrektora XV LO  i nie podlega zaskarżeniu.

3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4. Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiarem robót lub szczegółową specyfikacją przedmiotu zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta został poprawiona.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia, w szczególności w przypadku stwierdzenia w trakcie weryfikacji oferty przez inspektora biorących udział w postępowaniu, że materiały wskazane w ofercie nie zagwarantują jakości wykonania robót na poziomie ustalonym w kosztorysie inwestorskim lub cena materiałów będzie rażąco niska jak również w sytuacji stwierdzenia, że ceny materiałów przyjętych przez oferenta w kosztorysie ofertowym są wyższe od występujących na terenie województwa małopolskiego średnich cen rynkowych materiałów.

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;

3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

5) zawiera błędy istotne w obliczeniu ceny lub kosztu;

6) została złożona przez osobę, której upoważnienia do jej złożenia nie zostało w prawidłowy

sposób wykazane,

7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

6. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku:

1) gdy nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie złożone oferty zostały odrzucone ze

względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy

zostali wykluczeni z postępowania,

2) braku minimum jednej ważnej oferty,

3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej

4) błędów w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności w przedmiarze robót, mających istotny wpływ na wartość przedmiotu zamówienia,

5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej

przewidzieć

7. Zamawiający po otwarciu ofert może ograniczyć zakres rzeczowy zamówienia, w sytuacji

gdy każda z ofert przewyższa posiadane na ten cele środki w planie finansowym i nie ma

możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, a istnieje możliwość

ograniczenia zakresu rzeczowego bez szkody dla realizacji zadania. Wówczas Zamawiający prowadzi rozmowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę opierając się na cenach jakie zawarł w ofercie. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VIII. Termin i  warunki płatności

do 14 dni od dnia przedłożenia na dzienniku podawczym Zamawiającego XV Liceum Ogólnokształcącego przy AL. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków prawidłowo wystawionej faktury i protokołu bezusterkowego odbioru robót. wg. następującego wzoru: Nabywca: Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP: 676 101 3717 ze wskazaniem Odbiorcy – XV liceum Ogólnokształcące, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków

Oferta jest ważna przez 30 dni.

XI .Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

 1. Kierownik gospodarczy XV LO – Pani Magdalena Romaniewska, tel. 12-658-17-15 w.26 – sprawy ogólne
 2. Inspektor  nadzoru  – Pan Mateusz Adamus Tel. +48 660 637 208

X. Wymagane uprawnienia

Zamawiający zaznacza, iż ofertę może złożyć Wykonawca, który:

 1. posiada uprawnienie  do prowadzenia działalności w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają takie uprawnienie  lub który może wykonać przedmiot zamówienia;
 2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i  którzy posiadają stosowne uprawnienia do wykonania niniejszego zadania
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
 4. W składanej ofercie w odpowiedzi  na niniejsze Zaproszenie Wykonawca zobowiązany jest wskazać:
 5. czy jest płatnikiem podatku VAT 
 6. imiennie osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy w tym do podpisania i złożenia ważnej oferty w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie.

………………………                                              ……………………………

Sporządził                                                                           Zatwierdził

______________________________________________________________________________

***********

______________________________________________________________________________

Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Zamówień w XV Liceum Ogólnokształcącym

Znak sprawy:  XVLO/3/2019/RZP                                                                         


        Kraków, dn. 12.09.2019

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej  na dostawę.   

Zakup i dostawa szafek ubraniowych do szatni szkolnej XV Liceum Ogólnokształcącego  w Krakowie przy al. Dygasińskiego 15”.

                  Zapytanie ofertowe.

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

 1. XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie, al. Dygasińskiego 15,
  30-820 Kraków, Tel./fax: 12-658-17-15

Strona internetowa: www.xvlo.pl;

II. Tryb udzielenie zamówienia:

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych z późn. Zm. (Dz. U. z 2018 poz. 1986,2215, z 2019 r. poz. 53,730.)

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, powiadamiając o tym Oferentów wraz z przekazaniem uzasadnienia unieważnienia. /unieważnienie postępowania może nastąpić  m.in. z powodu:

1).  błędów w specyfikacji zamówienia, mających istotny wpływa na wartość przedmiotu zamówienia

2) przekroczenia przez Zamawiającego kwoty brutto jaką zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

3) zaistnienia okoliczności wykazujących  że poniesiony wydatek nie spełniałby kryterium celowości i oszczędności, przy zachowaniu  zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

 1. przesunięcia terminu otwarcia ofert w wypadku dających się usunąć wad w specyfikacji zamówienia, przed pierwotnym wyznaczonym terminem otwarcia.
 2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od wyłonienia najkorzystniejszej oferty, Oferent nie może żądać zwrotu poniesionych  kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.

III. Przedmiot zamówienia / opis/

a/ przedmiotem  zamówienia jest:

 zakup i dostawa fabrycznie nowych szafek ubraniowych do szatni szkolnej XV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie  wraz z ich montażem celem zapewnienia uczniom bezpiecznego, komfortowego oraz należytego przechowywania ich własności.

Szafki przewidziano dla  216 uczniów szkoły licealnej, klas 1-4 (  216 komór- skrytek) w ilości 36 szafek ubraniowych 6 skrytkowych ( 1 moduł zawiera 6 skrytek). Zamawiający zastrzega sobie, że podana ilość może ulec zmianie

b/szczegółowy  zakres  całości zamówienia określa:

 1. Formularz ofertowy – strona tytułowa oferty stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia

Sprzedawca zaproszony do złożenia oferty w swojej ofercie wskazuje dane teleadresowe (adres, telefon, fax, e-mail, dni i godziny urzędowania, NIP, REGON, numer rachunku bankowego) oraz osobę upoważnioną do kontaktu w sprawie zamówienia.

Zamawiający informuje, że dokonując wyceny należy uwzględnić:

 1. – godziny otwarcia szkoły tj. od 7.30 do 16.00, w ramach których będzie można realizować montaż szafek.
 2. – ograniczenie prac uciążliwych w trakcie trwania zajec lekcyjnych
 1. Oferent dokonując wyceny szafek podaje, na podstawie niniejszego zaproszenia,  cenę brutto i netto rozdzielnie, dla jednego modułu szafki  skrytkowej  6 – drzwiowej oraz łączna kwotę dla 36 modułów;
 2. Specyfikacja techniczna – parametry i opis szafek – stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
 3. Rysunek poglądowy dla szafki skrytkowej 6- drzwiowej- stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
 4. Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy – ogólne warunki umowy – stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.
 5. oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu warunków wynikających z niniejszego zaproszenia oraz zapisów zawartych w umowie – stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia
 6. oświadczenie Sprzedawcy o spełnieniu warunków udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej na dostawę – stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego zaproszenia
 7. Wszystkie załączniki są podpisane przez osobę lub osoby reprezentujące firmę lub osobę upoważnioną do jej  reprezentowania i załączane są  do oferty. W przypadku osoby upoważnionej do reprezentowania firmy należ załączyć stosowny dokument świadczący o pełnomocnictwie do reprezentowania firmy.

Brak któregokolwiek załącznika powoduje nieważność oferty!!!!!

c/ Gwarancja: Warunki serwisu oraz gwarancji określa karta gwarancyjna dostarczona Zamawiającemu, przy czym nie może być krótsza niż  24 miesiące i liczona jest od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy

IV. Termin wykonania zamówienia:

 1. Termin realizacji umowy:  od dnia podpisania umowy do 10 grudnia 2019 r.
 2. Termin zakończenia umowy rozumiany jako wykonanie przedmiotu umowy: dostawa towaru wraz z jego montażem przez Sprzedawcę oraz podpisanie protokołu odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO
 3. Odbiór Przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru. Zamawiający wyznaczy dzień oraz godzinę odbioru.

UWAGA:

V. Kryterium oceny ofert – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobów dokonania oceny spełnienia tych warunków:

A /  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100%

Cena (brutto) oferty – 100 % znaczenia.  Ofertą najkorzystniejszą jest oferta z najniższą łączną ceną brutto w przeliczeniu na 1 moduł

 • Zamawiający informuje, że przez cenę brutto rozumie się wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą jest obowiązany zapłacić Wykonawcy. W cenie uwzględnia się podatek VAT oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu tymi podatkami.

B/Zalecane jest  przeprowadzenie wizji lokalnej w placówce celem zapoznania się z zakresem zamówienia!!!

C/Zamawiający dopuszcza uzupełnienie złożonych dokumentów wyłącznie w zakresie nie mającym wpływu na wartość i zakres oferty.

VI. Sposób przygotowania oferty:

a/ ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu z opisem:

Nazwa i adres Sprzedawcy (ewentualnie pieczęć) oraz podać nazwę zadania, tj.

Oferta na:

Zakup i dostawa szafek ubraniowych do szatni szkolnej XV Liceum Ogólnokształcącego  w Krakowie przy al. Dygasińskiego 15”.

z dopiskiem:  „Nie otwierać przed 1.10.2019  do godz. 9.00”.

VII. Termin i miejsce składania  ofert:

a/ oferty należy składać lub przesłać w formie pisemnej na adres:

XV Liceum Ogólnokształcącego, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków” w  sekretariacie  szkoły

b/termin składania ofert upływa z dniem 01.10.2019 r.  o godz. 9.00

Oferty składane po terminie nie będą otwierane i niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcy,

c/otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10

.2019 r. o  godz. 9.15 w gabinecie Kierownika Gospodarczego XV Liceum Ogólnokształcącego przy AL. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków

Podczas otwarcia  ofert Zamawiający poda Oferentom informacje o wysokości środków jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz publicznie otworzy oferty i przekaże proponowaną cenę brutto każdej z ofert.

VIII. Termin i  warunki płatności

 1. Podstawą płatności jest umowa ryczałtowa.
 1. do 14 dni od dnia przedłożenia na dzienniku podawczym Zamawiającego XV Liceum Ogólnokształcącego przy AL. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru. wg. następującego wzoru:

Nabywca: Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP: 676 101 3717 ze wskazaniem Odbiorcy – XV liceum Ogólnokształcące, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków, Opis na fakturze:  szafki szkolne do szatni XV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, al. Dygasińskiego 15

 • Oferta jest ważna przez 30 dni.

IX .Osoby upoważnione do kontaktu ze Sprzedawcami:

 – Magdalena Romaniewska, e- mail: m.romaniewska@xvlo.pl; tel. 12-658-17-15 w.26 od poniedziałku do czwartku w godz. od 9.00 do 14.00

X. Wymagane uprawnienia

Zamawiający zaznacza, iż ofertę może złożyć Sprzedawca, który:

 1. posiada uprawnienie  do prowadzenia działalności w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają takie uprawnienie  lub który może wykonać przedmiot zamówienia;
 2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 3. W składanej ofercie w odpowiedzi  na niniejsze Zaproszenie Sprzedawca zobowiązany jest wskazać:
 4.  jest płatnikiem podatku VAT 
 5. imiennie osobę upoważnioną do reprezentacji Sprzedawcy w tym do podpisania i złożenia ważnej oferty w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie.

XI. Inne postanowienia:

Zaproszenie do złożenia oferty służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje XV Liceum Ogólnokształcącego do złożenia zamówienia.

Podpis osoby przygotowującej zaproszenie                                     Podpis Dyrektora