Mapa strony (kliknij właściwe):

  1. Wynik postępowania z dnia
  2. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dnia 24.07.2018 r.
  3. Wynik postępowania z dnia 23.07.2018 r.

 

 


 

 

znak sprawy: XVLO/5/2018/RZP                                                                                                        Kraków, dn. 01.08.2018

Zamawiający

XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie,
al. Dygasińskiego 15 , 30-820 Kraków

uprzejmie informuje o wyniku postępowania

prowadzonego w trybie regulaminu XV LO udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro określonej w art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o udzielenie zamówienia pn:
„Dostawa urządzeń projekcyjnych, tablic interaktywnych, zestawów komputerowych i sprzętu elektronicznego dla XV Liceum Ogólnokształcącego, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków”
Liczba otrzymanych ofert: 6 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu : 6 oferty

Uzasadnienie:

W wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na „Dostawę urządzeń projekcyjnych, tablic interaktywnych, zestawów komputerowych i sprzętu elektronicznego dla XV Liceum Ogólnokształcącego, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków” ofertę złożyło 6 Sprzedawców:
1. 13p Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław,
2. KOBIS Paweł Wojtanowski, ul. Widok 16, 33170 Tuchów,
3. INFORES Janusz Błotnicki, al. Piłsudskiego 34a, 35-001 Rzeszów,
4. Kserkom 2 s.c. Barbara Weberbauer, Tomasz Zmarzły, 33-100 Tarnów, ul. Romanowicza 32,
5. M.B.M Electronics Spółka Jawna Maria Francuz, Bogusław Śliwa, 31-431 Kraków, ul. Czerwonego Prądnika 2,
6. Optiserw Kraków Jarosław Pogwizd, ul. Królowej Jadwigi 31, 33-300 Nowy Sącz,

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ W POSTĘPOWANIU WYBRANO NASTĘPUJĄCĄ OFERTĘ:
Oferta nr 4:
Kserkom 2 s.c. Barbara Weberbauer, Tomasz Zmarzły, 33-100 Tarnów, ul. Romanowicza 32,
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta złożona poprawnie (niepodlegająca odrzuceniu). Zgodna z wymogami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej z dnia 24.07.2018.

 

* * * *


Wyjaśnienie dotyczące sprawy:  XVLO/5/2018/RZP

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a)  ustawy o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) zerową stawką podatku objęte są jedynie zestawy komputerowe, które zamieszczono w specyfikacji w załączniku nr 2, znak sprawy: XVLO/5/2018/RZP.

Zerowej stawce Vat nie podlega zakup licencji i programów zawarty w specyfikacji Zamawiającego. Intencją Zamawiającego było wykazanie, że każdy zestaw komputerowy zawiera Microsoft Office Standard EDU. W związku z powyższym dokonując wyceny zestawów komputerowych należ podać jego cenę, która  uwzględnia cenę brutto  Microsoft Office Standard EDU.

 

Znak sprawy:  XVLO/5/2018/RZP

Załącznik nr 2
do Regulaminu Udzielania Zamówień
w XV Liceum Ogólnokształcącym

Kraków, dn. 24.07.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę

Treść oferty: „dostawa urządzeń projekcyjnych, tablic interaktywnych, zestawów komputerowych oraz sprzętu elektronicznego dla XV Liceum Ogólnokształcącego, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków”

Zapytanie ofertowe.

I. Nazwa i adres Zamawiającego.
1. XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie, al. Dygasińskiego 15,
30-820 Kraków, Tel./fax: 12-658-17-15
Strona internetowa: www.xvlo.pl;

II. Tryb udzielenie zamówienia:

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. Zm. (Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020);

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a. unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, powiadamiając o tym Oferentów wraz z przekazaniem uzasadnienia unieważnienia. Unieważnienie postępowania może nastąpić m.in. z powodu:
1). błędów w specyfikacji zamówienia, mających istotny wpływa na wartość przedmiotu zamówienia
2) przekroczenia przez Zamawiającego kwoty brutto jaką zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
3) zaistnienia okoliczności wykazujących że poniesiony wydatek nie spełniałby kryterium celowości i oszczędności, przy zachowaniu zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

b. przesunięcia terminu otwarcia ofert w wypadku dających się usunąć wad w specyfikacji zamówienia, przed pierwotnym wyznaczonym terminem otwarcia.

3. Oferent nie może żądać zwrotu poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.

III. Przedmiot zamówienia / opis/
a/ przedmiotem zamówienia jest:

dostawa urządzeń projekcyjnych, tablic interaktywnych, zestawów komputerowych oraz sprzętu elektronicznego dla XV Liceum Ogólnokształcącego, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków

b/szczegółowy zakres całości zamówienia określa:

1. Formularz ofertowy – strona tytułowa oferty stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia
Sprzedawca zaproszony do złożenia oferty w swojej ofercie wskazuje dane teleadresowe (adres, telefon, fax, e-mail, dni i godziny urzędowania, NIP, REGON, numer rachunku bankowego) oraz osobę upoważnioną do kontaktu w sprawie zamówienia.
2. Specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia

UWAGA: specyfikacja techniczna ma tylko charakter pomocniczy – Zamawiający przyjmuje ryczałtową formę wynagrodzenia za nin. zamówienie.
Zamawiający informuje, że dokonując wyceny należy uwzględnić:
a) – godziny otwarcia szkoły tj. od 7.00 do 15.00, w ramach których będzie można realizować montaż urządzeń.
b) – ograniczenie prac uciążliwych w dniach 21-22.08.2018, 25.08.2017, 27-29.08.2018
3. Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy – ogólne warunki umowy – stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
4. oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu warunków wynikających z niniejszego zaproszenia oraz zapisów zawartych w umowie – stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia
5. oświadczenie Sprzedawcy o spełnieniu warunków udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej na dostawę – stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia

c/ Gwarancja: Warunki serwisu oraz gwarancji określa karta gwarancyjna Producenta urządzeń dostarczona Zamawiającemu.

IV. Termin wykonania zamówienia:
1. Termin obowiązywania umowy: od dnia jej podpisania ( przewidywany termin podpisania umowy: 02.08.2018
2. Termin zakończenia umowy rozumiany jako wykonanie przedmiotu umowy: do dnia 27.08.2018r.
3. Odbiór Przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.
4. Zamawiający zastrzega sobie, że zgłoszenie gotowości do odbioru przedmiotu umowy może nastąpić nie wcześniej 24.08.2018

V. Kryterium oceny ofert – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobów dokonania oceny spełnienia tych warunków:
A / kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie specyfikacji technicznej ( wg. danych zawartych w załączniku nr 2)
Cenę końcową należy podać brutto- z podatkiem VAT ( cena netto + podatek VAT=cena brutto).

Uwaga: Cena (brutto) – 100 % znaczenia. Ofertą najkorzystniejszą jest ofertą z najniższą ceną brutto.
Zamawiający informuje, że przez cenę brutto rozumie się wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą jest obowiązany zapłacić Wykonawcy. W cenie uwzględnia się podatek VAT oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu tymi podatkami.
Zamawiający jest szkołą publiczną prowadzoną przez Gminę Miejską Kraków w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Zamawiający informuje, że zakup sprzętu komputerowego ( zestawów komputerowych) będzie realizował w ramach zakupu sprzętu dla placówki oświatowej z zastosowaniem 0% stawki podatku VAT ( cena brutto =cena netto)

B/Zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w placówce celem zapoznania się z zakresem zamówienia!!!

C/Zamawiający dopuszcza uzupełnienie złożonych dokumentów wyłącznie w zakresie nie mającym wpływu na wartość i zakres oferty.

VI. Sposób przygotowania oferty:
a/ ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu z opisem:
„Nazwa i adres Sprzedawcy (ewentualnie pieczęć) oraz podać nazwę zadania, tj.
Oferta na:

Dostawa urządzeń projekcyjnych, tablic interaktywnych, zestawów komputerowych oraz sprzętu elektronicznego dla XV Liceum Ogólnokształcącego, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków z dopiskiem: „Nie otwierać przed 31.07.2018 do godz. 10.00”.

VII. Termin i miejsce składania ofert:

a/ oferty należy składać lub przesłać w formie pisemnej na adres:
XV Liceum Ogólnokształcącego, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków”
W sekretariacie szkoły w godz. od 9.00 do 13.30,

b/termin składania ofert upływa z dniem 31.07.2018 r. o godz. 10.00
Oferty składane po terminie nie będą otwierane i niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcy,

c/otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2018 r. o godz. 10.15 w gabinecie Kierownika Gospodarczego XV Liceum Ogólnokształcącego przy AL. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków

Podczas otwarcia ofert Zamawiający publicznie odczyta cenę brutto każdej oferty.

VIII. Termin i warunki płatności:
do 21 dni od dnia przedłożenia na dzienniku podawczym Zamawiającego XV Liceum Ogólnokształcącego przy AL. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru. wg. następującego wzoru: Nabywca: Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP: 676 101 3717 ze wskazaniem Odbiorcy – XV liceum Ogólnokształcące, al. Dygasińskiego 15, 30-820 kraków.
Zamawiający informuje, że kwota skdająca się na całość realizacji zamówienia zostanie podzielona na faktury częściowe.
Oferta jest ważna przez 30 dni.

XI .Osoby upoważnione do kontaktu ze Sprzedawcami:
– Magdalena Romaniewska, e- mail: m.romaniewska@xvlo.pl; tel. 12-658-17-15 w.26

X. Wymagane uprawnienia
Zamawiający zaznacza, iż ofertę może złożyć Sprzedawca, który:
a. posiada uprawnienie do prowadzenia działalności w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają takie uprawnienie lub który może wykonać przedmiot zamówienia;
b. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
c. W składanej ofercie w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie Sprzedawca zobowiązany jest wskazać:
d. czy jest płatnikiem podatku VAT
e. imiennie osobę upoważnioną do reprezentacji Sprzedawcy w tym do podpisania i złożenia ważnej oferty w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie.

Podpis osoby przygotowującej zaproszenie Podpis Dyrektora

 

* * * *

znak sprawy: XVLO/4/2018/RZP                                                                                                      Kraków, dn. 23.07.2018

Zamawiający

XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie,
al. Dygasińskiego 15 , 30-820 Kraków

uprzejmie informuje o wyniku postępowania

prowadzonego w trybie regulaminu XV LO udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro określonej w art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o udzielenie zamówienia pn: „Dostawa urządzeń projekcyjnych, tablic interaktywnych, laptopów i sprzętu elektronicznego dla XV Liceum Ogólnokształcącego, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków”

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu : 3

Uzasadnienie:

W wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej z dnia 10.07.2018 na dostawę urządzeń projekcyjnych, tablic interaktywnych, laptopów i sprzętu elektronicznego dla XV Liceum Ogólnokształcącego, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków”ofertę złożyło trzech Sprzedawców:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ETechNet”, ul. Siemienowicza 7/17, 30-725 Kraków, NIP: 937-214-60-93, cena oferty brutto: 85,700,25 zł
2. INFORES Janusz Błotnicki, al. Piłsudskiego 34a, 35-001 Rzeszów, Centrum Handlowe Europa II, NIP: 795-217-33-84, cena oferty brutto: 84 421,05 zł
3. Optiserw Kraków Jarosław Pogwizd, ul. Królowej Jadwigi 31, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 734-118-91-66, cena oferty brutto: 73 178,85 ZŁ

Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu nie dokonano wyboru żadnej oferty, podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie :

Zamawiający unieważnił postępowanie kierując się względami ekonomicznymi tj. zbyt wysokie koszty realizacji zamówienia – punkt II ust.3 Zaproszenia do złożenia oferty cenowej z dnia 10.07.2018, znak sprawy XVLO/4/2018/RZP na dostawę urządzeń projekcyjnych, tablic interaktywnych, laptopów i sprzętu elektronicznego dla XV Liceum Ogólnokształcącego, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków.
Wydatek ekonomicznie nieuzasadniony, nie spełnia kryterium celowości i oszczędności. Podjęto decyzję o zmodyfikowaniu parametrów sprzętu elektronicznego i przeprowadzeniu ponownej procedury wyłonienia dostawcy urządzeń.