Znak sprawy:  XVLO/3/2018/RZP

Załącznik nr 2

do Regulaminu Udzielania Zamówień

w XV Liceum Ogólnokształcącym

 

 

Kraków, dn. 26.06.2018

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej  na dostawę.   

Modernizacja  szatni uczniowskich – zakup i dostawa szafek ubraniowych do szatni XV Liceum Ogólnokształcącego  w Krakowie przy al. Dygasińskiego 15”.

    Zapytanie ofertowe.
Nazwa i adres Zamawiającego.
XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie, al. Dygasińskiego 15,
30-820 Kraków, /fax: 12-658-17-15

Strona internetowa: www.xvlo.pl;

 

 1. Tryb udzielenie zamówienia:

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych z późn. Zm. (Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw,  (24 sierpnia 2017 r., Poz. 1579)

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, powiadamiając o tym Oferentów wraz z przekazaniem uzasadnienia unieważnienia. /unieważnienie postępowania może nastąpić  m.in. z powodu:

1).  błędów w specyfikacji zamówienia, mających istotny wpływa na wartość przedmiotu zamówienia

2) przekroczenia przez Zamawiającego kwoty brutto jaką zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

3) zaistnienia okoliczności wykazujących  że poniesiony wydatek nie spełniałby kryterium celowości i oszczędności, przy zachowaniu  zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

 

 1. przesunięcia terminu otwarcia ofert w wypadku dających się usunąć wad w specyfikacji zamówienia, przed pierwotnym wyznaczonym terminem otwarcia.
 2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od wyłonienia najkorzystniejszej oferty, Oferent nie może żądać zwrotu poniesionych  kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

III. Przedmiot zamówienia / opis/

a/ przedmiotem  zamówienia jest:

modernizacja i unowocześnienie szatni ( boksów) uczniowskich polegające na zakupie i dostawie fabrycznie nowych szafek ubraniowych do szatni szkolnej XV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie  wraz z ich montażem celem dostosowania  istniejącej szatni do standardów bardziej nowoczesnych i przyjaznych uczniowi.

Szafki ubraniowe mają być zamontowane na łącznej powierzchni o wymiarach: 430cm x 1380 cm
i 430 cm x 700 cm.  Należy uwzględnić swobodną komunikację w boksie, a w szczególności swobodne użytkowanie szafki.  Szafki przewidziano dla min.  364 uczniów szkoły licealnej, klas 1-3 (  364 komór- skrytek) w ilości 70 sztuk szafek ubraniowych 4-skrytkowych oraz/ lub 14 szafek ubraniowych 6 skrytkowych. Łączna ilość szafek84 sztuki.

b/szczegółowy  zakres  całości zamówienia określa:

 

 • Formularz ofertowy – strona tytułowa oferty stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia

Sprzedawca zaproszony do złożenia oferty w swojej ofercie wskazuje dane teleadresowe (adres, telefon, fax, e-mail, dni i godziny urzędowania, NIP, REGON, numer rachunku bankowego) oraz osobę upoważnioną do kontaktu w sprawie zamówienia.

Zamawiający informuje, że dokonując wyceny należy uwzględnić:

 1. – godziny otwarcia szkoły tj. od 7.30 do 15.00, w ramach których będzie można realizować montaż szafek.
 2. – ograniczenie prac uciążliwych w dniach 21 – 22.08.2017, 27-29.08.2017
  • Oferent dokonując wyceny szafek podaje, na podstawie niniejszego zaproszenia, cenę brutto i netto rozdzielnie, dla szafki skrytkowej 4- drzwiowej  oraz dla szafki skrytkowej  6 – drzwiowej
 1. Specyfikacja techniczna – parametry i opis szafek – stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
 2. Rysunek techniczny dla szafki skrytkowej 4- drzwiowej- stanowi załącznik nr 3a do niniejszego zaproszenia.
 3. Rysunek techniczny dla szafki skrytkowej 6- drzwiowej- stanowi załącznik nr 3b do niniejszego zaproszenia.
 4. Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy – ogólne warunki umowy – stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.
 5. oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu warunków wynikających z niniejszego zaproszenia oraz zapisów zawartych w umowie – stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia
 6. oświadczenie Sprzedawcy o spełnieniu warunków udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej na dostawę – stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego zaproszenia
 7. Wszystkie załączniki są podpisane przez osobę lub osoby reprezentujące firmę lub osobę upoważnioną do jej  reprezentowania i załączane są  do oferty. W przypadku osoby upoważnionej do reprezentowania firmy należ załączyć stosowny dokument świadczący o pełnomocnictwie do reprezentowania firmy.

 

c/ Gwarancja: Warunki serwisu oraz gwarancji określa karta gwarancyjna dostarczona Zamawiającemu, przy czym nie może być krótsza niż  24 miesiące i liczona jest od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy

 

 1. Termin wykonania zamówienia:
 1. Termin realizacji umowy:  od dnia podpisania umowy tj. od dnia 9.07.2018
 2. Termin zakończenia umowy rozumiany jako wykonanie przedmiotu umowy: do dnia 30.08.2018r.
 3. Odbiór Przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 7 dni od dnia  23.08.2018

Zamawiający zastrzega sobie, że  powiadomienie o gotowości do odbioru nie może być zgłoszone wcześniej niż  23.08.2018 r.

 

UWAGA:

 

 1. Kryterium oceny ofert – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobów dokonania oceny spełnienia tych warunków:

A /  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100%

 

Cena (brutto) oferty – 100 % znaczenia.  Ofertą najkorzystniejszą jest oferta z najniższą łączną ceną brutto w przeliczeniu na 1 szafkę

 

 • Zamawiający informuje, że przez cenę brutto rozumie się wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą jest obowiązany zapłacić Wykonawcy. W cenie uwzględnia się podatek VAT oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu tymi podatkami.

 

B/Zalecane jest  przeprowadzenie wizji lokalnej w placówce celem zapoznania się z zakresem zamówienia!!!

C/Zamawiający dopuszcza uzupełnienie złożonych dokumentów wyłącznie w zakresie nie mającym wpływu na wartość i zakres oferty.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

a/ ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu z opisem:

Nazwa i adres Sprzedawcy (ewentualnie pieczęć) oraz podać nazwę zadania, tj.

Oferta na:

Modernizacja  szatni uczniowskich – zakup i dostawa szafek ubraniowych do szatni XV Liceum Ogólnokształcącego  w Krakowie przy al. Dygasińskiego 15”.

 

z dopiskiem:  „Nie otwierać przed 04.07.2018  do godz. 10.00”.

 

VII. Termin i miejsce składania  ofert:

a/ oferty należy składać lub przesłać w formie pisemnej na adres:

XV Liceum Ogólnokształcącego, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków” w  sekretariacie  szkoły

b/termin składania ofert upływa z dniem 04.07.2018 r.  o godz. 10.00

Oferty składane po terminie nie będą otwierane i niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcy,

 

c/otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2018 r. o  godz. 10.15 w gabinecie Kierownika Gospodarczego XV Liceum Ogólnokształcącego przy AL. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków

 

Podczas otwarcia  ofert Zamawiający poda Oferentom informacje o wysokości środków jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz publicznie otworzy oferty i przekaże proponowaną cenę brutto każdej z ofert.

 

VIII. Termin i  warunki płatności

 1. Podstawą płatności jest umowa ryczałtowa.

 

 1. do 14 dni od dnia przedłożenia na dzienniku podawczym Zamawiającego XV Liceum Ogólnokształcącego przy AL. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru. wg. następującego wzoru:

 

Nabywca: Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP: 676 101 3717 ze wskazaniem Odbiorcy – XV liceum Ogólnokształcące, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków, Opis na fakturze:  modernizacja i unowocześnienie szatni  ( boksów) uczniowskich w budynku XV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie przy al. Dygasińskiego15 w związku z prowadzonymi pracami remontowymi.

 

 1. Oferta jest ważna przez 30 dni.

IX .Osoby upoważnione do kontaktu ze Sprzedawcami:

– Magdalena Romaniewska, e- mail: m.romaniewska@xvlo.pl; tel. 12-658-17-15 w.26

 

 

 1. Wymagane uprawnienia

Zamawiający zaznacza, iż ofertę może złożyć Sprzedawca, który:

 1. posiada uprawnienie do prowadzenia działalności w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają takie uprawnienie  lub który może wykonać przedmiot zamówienia;
 2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 3. W składanej ofercie w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie Sprzedawca zobowiązany jest wskazać:
 4. czy jest płatnikiem podatku VAT
 5. imiennie osobę upoważnioną do reprezentacji Sprzedawcy w tym do podpisania i złożenia ważnej oferty w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie.

 

 1. Inne postanowienia:

Zaproszenie do złożenia oferty służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje XV Liceum Ogólnokształcącego do złożenia zamówienia.

 

 

 

 

Podpis osoby przygotowującej zaproszenie                                     Podpis Dyrektora