Regulamin funkcjonowania XV LO w czasie epidemii

WYTYCZNE MEN, MZ I GIS – TRYB PEŁNY STACJONARNY

Ogólne zasady:

  • Szczepienie − rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.
  • Dezynfekcja − przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
  • Dystans − minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m. Higiena − częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Maseczka − w przestrzeniach wspólnych.
  • Wietrzenie − przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw.

Organizacja zajęć w szkole :

 § Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie w warunkach domowych lub w izolacji.

§ W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

§ Przy wejściu do budynku znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły obowiązkowo korzystają z płynu do dezynfekcji rąk.

§ Uczniowie, którzy mają lekcje:

  • na parterze i w salach gimnastycznych wchodzą do szkoły tylnym wejściem (od sali gimnastycznej) i kierują się do szatni,
  • na I piętrze – wejściem głównym i kierują się do szatni
  • na II piętrze- wejściem bocznym(od przedszkola) i kierują się do szatni.

§ Ogranicza się do minimum (i w wyznaczonych obszarach)  przebywanie
w szkole osób z zewnątrz – obowiązkowo stosują one środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Do budynku wchodzą tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

§ Uczniowie i pracownicy szkoły stosują obowiązkowo osłonę ust i nosa na korytarzach, w szatni, w toalecie, w bibliotece, w szkolnej stołówce.

W trakcie bezpośredniego kontaktu uczniów z nauczycielami
i pracownikami szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa.

§ Obowiązują  zasady higieny: częste mycie rąk/ dezynfekcja, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

§ Obowiązuje bezwzględne stosowanie dystansu społecznego – min.1,5 metra.

§ Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty

z uczniami oraz nauczycielami.

§ Klasy (w miarę  możliwości ) są przyporządkowane do stałych  sal lekcyjnych – uczniowie ograniczają kontakt z rówieśnikami i nauczycielami oraz ograniczają do minimum przemieszczanie się.

§ Uczniowie codziennie siadają w tych samych ławkach, w takim samym otoczeniu – nie zmieniają miejsc! 

Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub jego szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się między sobą przyborami szkolnymi.

§ Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,
w których nie można zachować dystansu,  ogranicza się  ćwiczenia i gry kontaktowe.

§ Uczeń przebywający w pracowni komputerowej jest zobowiązany do noszenia rękawiczek jednorazowych. W przypadku ich braku nie używa komputera.

§Wychowawcy uzupełniają dane  kontaktowe rodziców w dzienniku elektronicznym Librus  w dniu 1.09.2020.

§ Podczas korzystania z szatni, należy pamiętać o dezynfekcji rąk- środek do dezynfekcji rąk znajduje się przy wejściu do szatni.

Pojemniki na zużyte maseczki i rękawiczki znajdują się na parterze, przy wejściu do szkoły oraz na każdym piętrze.

§ Zajęcia pozalekcyjne są realizowane z uwzględnieniem reżimu sanitarnego.

§ Zasady korzystania z biblioteki szkolnej znajdują się na drzwiach biblioteki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *